Kraftsamling för klimatanpassning vid nordisk konferens

Ett förändrat klimat påverkar oss alla och vi måste göra något åt det. Budskapet var tydligt efter den nordiska konferensen om klimatanpassning, Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Mötet samlade drygt 400 deltagare från kommuner, regioner, företag, forskning och nationella myndigheter.

"Agera nu är budskapet jag tar med mig hem till mina politiker". Lyssna till kommentarer från några av deltagarna.

Ett varmare och blötare klimat ger utmaningar för hur vi bygger våra städer, vägar och annan infrastruktur. Det påverkar sjukvård och omsorg, social rättvisa, kulturminnen, livsmedelsförsörjning och många andra samhällssektorer.

Att anpassa till ett förändrat klimat stod i fokus under tre dagar, när olika aktörer samlades för att inspireras, utbyta idéer för lösningar och ta del av den senaste forskningen.

- Vi har idag stor kunskap i Norden. Men det är också viktigt med fortsatt forskning kring klimatet, hur vi klimatanpassar och hur vi människor påverkas av förändringarna. Då kommer vi att kunna fatta bättre beslut för att bygga klimatrobusta och hållbara samhällen. Det sade Mattias Hjerpe, Linköpings universitet, när konferensen summerades.

Anpassning för att skapa attraktiva samhällen

- Vi arbetar redan med vattenfrågor, men behöver arbeta mer med värme, stormar, fukt och andra aspekter som vi ännu inte känner till. Vi vill även lyfta upp anpassning som en förutsättning för att skapa attraktiva, säkra och inkluderade samhällen, inte bara ett sätt att minska risker, sade Mattias Hjerpe.

Att arbeta med klimatanpassning innebär att minska sårbarheten men också att ta vara på nya möjligheter, till exempel att odla nya grödor. Att börja redan nu och inte vänta var en rekommendation under konferensen.

Klimatet en viktig faktor i all planering

- Alla berörs. Alla behöver arbeta både med att minska utsläppen växthusgaser och med klimatanpassning. Det är nödvändigt att ta hänsyn till klimatet i alla typer av planering, summerade Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Samverkan var en röd tråd under konferensdagarna, exempelvis för att planera kring sjöar och vattendrag och för olika typer av infrastruktur, men också för att stödja anpassning av bostadsområden.

- Ett mål med konferensen var att få nya kontakter, och vi hoppas att samarbetet och erfarenhetsutbytet kommer att fortsätta. Att ha dialog, dela idéer och lärdomar är av stor betydelse, inte minst på lokal nivå. sade Merja Willman, Norrköpings kommun. 

- Nu är det viktigt att klimatanpassning blir en naturlig del i kommunernas arbete i ett förändrat klimat.

Konferensens slutsatser lämnas till ministrar

Nordic Conference on Climate Change Adaptation hölls för femte gången i ordningen och tog upp ett brett spektrum av frågor, som stigande havsnivåer, planering för infrastruktur och hur maten ska odlas. Andra teman var hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser. Totalt hölls tjugotalet sessioner med omkring hundra föreläsare samt en rad utställare.

Konferensen arrangerades den 23-25 oktober i Norrköping, av SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun. Mötet vände sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Slutsatserna från konferensen lämnas nu vidare till nordiska ministrar, inom ramen för det nordiska ministerrådet.