Klimatsmart planering i Järfälla

Ur ett globalt klimatperspektiv måste våra städer förtätas vilket kan leda till problem med förorenat dagvatten och risk för översvämningar. Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Här stärker grönområdena kommunens ekosystemtjänster och bidrar till minskad översvämningsrisk.

När städer förtätas ökar mängden hårdgjorda ytor vilket leder till problem med förorenat dagvatten, ökad risk för översvämningar vid kraftiga regn och negativa hälsoeffekter vid värmeböljor. Dessa problem och minskade park- och naturytor gör att stadsplaneringen står inför nya utmaningar. Ekosystemtjänster måste utvecklas så att bebyggd mark kompenseras med grönblå miljöer. En grönblå struktur integrerar grönområden och funktioner för vattenhantering med stadsbebyggelsen. 

Kyrkparken, i Järfälla kommun, planerades för att uppfylla flera funktioner. Parken skulle i sin slutgiltiga form kunna hantera dagvatten och erbjuda goda rekreationsmöjligheter. Anläggningen för dagvatten består av flera dammar, en slingrande bäck, en vattenträdgård med många fuktängsblommor, två broar och en kalkvall. Vattnet både renas, fördröjs och magasineras medan det leds bort från parkområdet. Bäckens naturliga flöde och de planterade växterna bidrar även till att främja områdets biologiska mångfald. Det har även blivit en plats för social interaktion. Kommunens fokus ligger på att bevara ekosystemtjänster i den befintligt goda grönstrukturen och utveckla dessa genom att bygga en så kallad grönblå struktur i stadsmiljön.

Nytt exempel i idésamling

Arbetet med grönblå strukturer i stadsplaneringen beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.