Klimatscenarier med S-HYPE i Vattenwebb

Nu finns resultat från klimatscenarioberäkningar med S-HYPE i Vattenwebb. Klimatscenarier från två globala klimatmodeller (Hadley 5 och Echam 3) skalats ner och använts som indata till S-HYPE. Långtidsmedelvärden för dagens klimat (referensperiod) redovisas tillsammans med möjliga förändringar för framtida tidsperioder.

Resultaten redovisas i en serie kartbilder som visar hur en framtida klimatförändring skulle kunna påverka svensk vattentillgång för en mängd olika variabler och variation av flöde i vattendrag på lokal skala.

Beräkningar har gjorts med hjälp av SMHIs hydrologiska modell S-HYPE2010 för 38000 områden som täcker Sveriges yta. Långtidsmedelvärden för dagens klimat (referensperiod) redovisas tillsammans med möjliga framtida förändringar för följande tidsperioder:

Referensperiod: 1981-2010
Halvseklet: 2036-2065
Sekelskiftet: 2071-2100

Medelvärdena bygger på dagliga beräkningar med nederbörd och temperatur från två olika klimatprojektioner. Dessa baseras på de två globala klimatmodellerna (GCM) Hadley 5 och Echam 3 som drivits med IPCCs utsläppsscenario A1b. GCM-resultaten har skalats ner dynamisk med RCA modellen vid Rossby center/ SMHI och därefter korrigerats och skalerats statistiskt med DBS metoden (Yang et al., 2010).


Vattenweb