Klimatrådgivare från SMHI på COP21

I december ska världens länder enas om ett nytt klimatavtal i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention i Paris - COP 21 (30 nov - 11 dec). Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI, deltar. 

Vem är du? 

- Jag är klimatrådgivare på SMHI, dessutom professor i klimatologi vid Lunds universitet. Sedan 1997 har jag forskat om klimatmodeller och klimatets förändringar. Min forskarkarriär började för 25 år sedan i Finland. Då handlade det om ozonskiktet på Arktis och jag gjorde dels mätningar dels utvecklade modellering av atmosfärskemi på stor skala. Sedan 1997 har min forskning varit om klimatmodeller och klimatförändringar. Idag arbetar jag även som expert i klimatfrågor i olika sammanhang.

Vad ska du göra på klimatmötet COP21? 

- I Paris har jag en expertroll i vetenskapliga och forskningsrelaterade frågor, och stödjer både den svenska klimatförhandlingsdelegationen och EU:s gemensamma förhandlingsorganisation. Det handlar om att både analysera förslag och ta fram relaterat underlag. Ett exempel är frågan om långsiktiga klimatmål, till exempel det så kallade tvågradersmålet. Ett annat exempel är en förhandlingspunkt som berör systematisk klimatövervakning.

Vilka är de stora utmaningarna i Paris? 

-Det finns en förhandlingstext som förberetts vid tidigare möten. Den är idag på cirka 30 sidor med olika alternativ på formuleringar om mål, åtaganden och processer. En praktisk utmaning är att helt enkelt hinna bli klar med allt. Vad gäller substansen är det givetvis bättre ju mer konkreta åtaganden som skrivs ner om utsläppsminskningar, klimatfinansiering, system för bokföring och uppföljning av utsläppen. Allt detta behövs för ett bra ramverk för världen att successivt gå ner mot nollutsläpp. Paris kommer inte att ge det slutgiltiga svaret på frågan om man lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader, men ju starkare resultat, desto bättre blir förutsättningarna framöver.

Hur berörs Sverige av COP21? 

-Klimatet påverkar alla länder och oss alla. Utfallet från Paris kan bli en ram för det fortsatta klimatarbetet i alla länder. EU förhandlar tillsammans utifrån en position som förberetts gemensamt. Omvänt gäller att utfallet för EU:s del från Paris påverkar Sverige. Klimatförhandlingarna omfattar flera frågor, men vad gäller just utsläppsminskningarna har EU redan, tillika många andra länder, indikerat vilka utsläppsminskningar man kan tänka sig under de närmaste åren. Dessa fördelas mellan EU-länderna i en egen process inom unionen.