IPCC söker experter till redaktion för en databas för emissionsfaktorer

FN:s klimatpanel IPCC har en databas för emissionsfaktorer, som används för att uppskatta växthusgasutsläpp och upptag från olika bränslen och verksamheter. Kopplat till databasen finns en särskild redaktion. Flera experters mandatperiod närmar sig sitt slut och IPCC söker nu nya experter till redaktionen.

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för att ingå i FN:s klimatpanels redaktion för databas för emissionsfaktorer (Emission Factor Database, EFDB). Databasen koordineras av FNs klimatpanels arbetsgrupp för nationell växthusgasinventering, IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI).

Uppdateringar utifrån ny vetenskaplig information

Världens länder inventerar regelbundet sina nationella växthusgasutsläpp. Inventeringarna är beroende av välgrundade emissionsfaktorer. IPCCs riktlinjer för nationell inventering och rapportering av växthusgaser (2006) och andra metodrapporter tillhandahåller standardemissionsfaktorer för utsläppskällor och sänkor. Riktlinjerna kompletteras med en databas för emissionsfaktorer. Allteftersom ny vetenskaplig information blir tillgängligt och nya behov för tillämpningar uppstår, till exempel inom specifika regioner, utökas databasen i möjligaste mån. Redaktionen för EFDB ansvarar för att utvärdera förslag på emissionsfaktorer och andra relevanta parametrar som skulle kunna inkluderas i databasen.

Experter nomineras för en period på två eller (helst) fyra år.

FN:s klimatpanel IPCC har en databas för emissionsfaktorer (Emission Factor Database, EFDB). Den koordineras av en arbetsgrupp för nationell växthusgasinventering, IPCC Task Force on National Greenhouse Gas Inventories (TFI).

Databasen har en redaktion som består av experter som nominerats av länder eller organisationer. En förvaltningskommitté ser regelbundet över arbetet med databasen. Kommittén består av ordförandena i redaktionen för EFDB, ordföranden i styrelsen för TFB samt föreståndare och en delegat från den tekniska stödenheten (TSU) för TFI.

Redaktionen för EFDB består av:

  • Minst sju experter för var och en av följande sektorer:
  1. Energi
  2. Industriella processer och produktanvändning
  3. Jordbruk
  4. Markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk
  5. Avfall
  • Två ordförande för redaktionen med övergripande ansvar.

Emission Factor Database, EFDB