IPCC söker experter till möte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF)

Sverige har möjlighet att nominera experter till IPCCs expertmöte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF). Mötet kommer att hållas i Geneve, Schweiz den 28-31 maj 2018. Sista dag för att nominera är den 5 mars.

Expertmötet om kortlivad klimatpåverkande gaser är ett resultat av ett beslut fattat på IPCCs 46:e möte i Montreal, Kanada. Nomineringen av svenska experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag, se information nedan och i högerspalten.

(SLCF, Short-lived climate forcers kallas också SLCP, Short-lived climate pollutants)

Expertmötet syftar till:

 • Att granska befintligt metodarbete för att uppskatta utsläpp av SLCF (till exempel studier av mätmetoder, metodvägledning som utvecklats av andra organisationer, inventeringar som genomförts av vissa länder) i syfte att beakta lämpligheten för IPCC att utveckla metodvägledning.
 • Att överväga vilka typer av SLCF som bör prioriteras i det eventuella framtida arbetet med att utveckla inventeringsmetodiken med hänsyn tagen till osäkerheter i utsläppsestimat och eventuella tillämpliga gemensamma mätvärden, samt i vilken utsträckning det kommer att bidra som beslutsunderlag för policys och åtgärder för utsläppsminskningar.
 • Att överväga hur inventeringsmetodiken för SLCF skulle relatera till den befintliga inventeringsmetoden på växthusgaser (Vilken typ av element i den befintliga GHG-inventeringsmetoden kan eller inte kan tillämpas på SLCF?).
 • Att identifiera luckor i den vetenskapliga förståelsen gällande uppskattningar av SLCF-utsläpp som måste fyllas i av det vetenskapliga forskningssamhället.
 • Att granska befintligt metodiskt arbete för att kvantifiera den globala strålningens direkta och indirekta effekter på SLCF, med fokus på ny kunskap som framkommit sedan IPCC: s femte utvärderingsrapport (AR5).
 • Att identifiera luckor i vetenskaplig förståelse om uppskattningar av direkt och indirekt klimatpåverkan från SLCF på strålningsdrivning och klimatpåverkan, inklusive implikationer på moln, som bör fyllas i av det vetenskapliga forskningssamhället.

För att uppnå målen med expertmötet önskar IPCC att olika experter deltar;

 • Nationella växthusgasinventionsexperter som är bekanta med TFI-arbetet
 • Inventerare som har erfarenheter av att utveckla SLCF-utsläppsförteckningar
 • Experter som arbetar med metodarbete för att kvantifiera SLCF-utsläpp
 • Experter på övervakning av SLCF-atmosfärskoncentrationer samt källor och utsläppstrender på sektorsnivå samt regional och global skala
 • Experter på global strålningsdrivning (via direkta och indirekta effekter) och emissionsmängder av SLCF
 • Experter på lokal/regional klimatpåverkan av SLCF
 • Experter på fördelar av SLCF-reduktion (hälsa, växtutbyte, ekosystem)
 • Användare av SLCF-utsläppsinventeringar (Beslutsfattare)

CV och ansökan senast den 5 mars

Mer utförlig information om arbetet finns i bilaga 1 i högerspalten där också ansökningsblanketten finns.

För att nominera en expert, skicka in ett CV och en ifylld version av den ansökningsblankett som finns i högerspalten (bilaga 2) till ipccfocalpoint@smhi.se senast måndagen den 5 mars 2018 för att vi ska ha möjlighet att nominera er. Observera att det är viktigt att anmälningsformuläret är fullständigt ifyllt.