Internationella SMHI-kurser om klimatförändringar

Den 18 oktober startade en internationell SIDA-kurs om "Climate Change - Mitigation and Adaptation" på SMHI i Norrköping. De 18 deltagarna kommer från Botswana, Namibia och Sydafrika. Den 25 oktober började ytterligare en klimatkurs med 27 deltagare från norra Afrika och Mellanöstern.

Deltagare i SIDA-kurs Climate Change

Deltagarna kommer från bland annat jordbruksdepartement, nationella miljövårdsenheter och meteorologiska institut och arbetar på beslutsfattande nivå. De kommer under kursen att få lära sig mer om effekterna av klimatförändringar och vilka möjligheter man har att bromsa utvecklingen eller att anpassa samhället till de förändringar som kan väntas. De kommer att tillbringa fyra veckor i Sverige; tre vid SMHI i Norrköping och en hos SWECO i Stockholm.

Olika aspekter av ett förändrat klimat

På kursen belyser framstående nationella och internationella experter ett flertal aspekter av ett förändrat klimat, bland annat förändrade odlingsmöjligheter, hälsoaspekter och effekterna på kustnära områden.

– Programmet är inriktat dels på att belysa de specifika problem som deltagarnas hemländer kommer att ställas inför när det lokala klimatet påverkas, dels på att visa vilka vägar som kan stå öppna för att mildra effekterna, säger Gordon Carlson på SMHI som ansvarar för programmet för deltagare från södra Afrika.

– Varje deltagare kommer också att genomföra ett projektarbete som påbörjas under kursen i Sverige, och som redovisas efter cirka sex månader på seminarier i Afrika eller Mellanöstern, avslutar Gordon.

I slutet av 2010 kommer motsvarande kurs att ges på franska och då till beslutsfattare inom klimat och miljö från Västafrika.


Nguza Siyambango från Namibia är lektor inom miljövetenskap och Nambias universitets representant i den nationella styrkommittén för klimatförändring.

Nguza Siyambango från Namibia

"Jag försöker att öka medvetandegraden runt klimatförändringar i Namibia och skapa förutsättningar för att jordbrukarna lättare ska kunna anpassa sitt arbete till de oundvikliga effekterna av ett förändrat klimat, genom att arbeta med UNDPPs klimatförändringsprojekt. Under programmet hoppas jag att få en helhetssyn på anpassningsstrategier till klimatförändringen i Västvärlden."


Eric Igbinigie från Sydafrika är miljökonsult och involverad i alla aspekter av miljöledning i sitt arbete.

Eric Igbinigie från Sydafrika

"Frågor som rör motverkan och anpassning till klimatförändringar är fortfarande i sin tidigaste fas i Sydafrika. Jag vill bredda mina kunskaper för att sedan föra över detta till min organisation hemma. Jag vill också kolla om vi är på rätt väg inom klimatarbetet i Sydafrika eller om vi borde göra vissa saker annorlunda."