Internationell samordning kring miljödata

Representanter från cirka 80 nationer, 60 internationella organisationer och EU kommer att samlas på GEO:s toppmöte i Peking 3-5 november. Delegationerna förväntas anta en deklaration som poängterar vikten av att jordobservationssystemen samordnas, att informationsutbytet standardiseras och att man verkar för en öppnare datapolicy. GEO står för Group on Earth Observations.

Det behövs långsiktig och kontinuerlig observation av jorden för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöproblem som exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa. Det finns ett stort behov av att data kring detta är internationellt samordnat, heltäckande och uthålligt.

– Det som gör GEO så unikt är att ledande politiker driver behovet av samordning för att informationen om jordens tillstånd ska komma till nytta i samhället, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som leder den svenska delegationen. Tidigare har sådant utbyte och samordning främst skett kring specifika ämnesområden inom vetenskapssamfundet. Genom att GEO inkluderar flera områden inom miljö, klimat och säkerhet, skapas tvärvetenskapliga mervärden.

Group on Earth Observations, GEO, bildades 2003 och är ett internationellt politiskt initiativ med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, GEOSS.

Deklaration om tillgänglig data från jordobservationer

Efter ett förberedande plenarmöte ska delegationerna, som består av ministrar och statliga tjänstemän och företrädare för olika medverkande organisationer, anta en deklaration som uppmanar till att vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla observationssystem. Flexibla nationella och internationella politiska ramar ska utvecklas för att säkerställa att en mer öppen datamiljö utvecklas.

– Det är viktigt för alla GEO:s medlemmar att fortsätta att arbeta tillsammans för att säkerställa att alla som behöver jordobservationsdata också kan få tillgång till dem på ett öppet, säkert och jämförbart sätt, säger Thomas Klein, GEO/GEOSS-ansvarig SMHI.

Globalt samordnade jordobservationer

GEOSS arbetar för att data från olika jordobservationssystem i världen ska samordnas och göras tillgängliga. GEOSS omfattar alla typer av data som beskriver hur jordens olika system fungerar och hur människan påverkar dem. Det kan handla om klimatpåverkande gaser såväl som vattenkvalitet, vegetationsförändringar eller istäckets utbredningar. Data insamlas från fältmätningar på land och i vatten samt via mätningar från flyg och satelliter.

Syftet med GEOSS är att data från globala jordobservationssystem ska stödja länder att fullfölja internationella klimat- och miljöavtal. Vid katastrofer eller extrema väderhändelser kan systemet ge bättre beredskap och bedömningsunderlag.