Inte fler stormar i framtiden – men större skador

Stormarna i Sverige har inte ökat i antal under de senaste åren och det finns inga tydliga tecken på att det kommer bli fler stormar i framtiden. Det bekräftas av de senaste klimatscenarierna från SMHI. Däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat.

Förra hösten radade stormarna upp sig över Sverige. Simone, Hilde, Sven och Ivar drabbade i omgångar olika delar av landet med stora skador som följd. Men att ovädren totalt sett skulle ha ökat under de gångna åren tillbakavisas av statistiken.

- Vädret varierar naturligt år från år. Genom att studera en längre period ser man att trenden snarare är tvärtom. Det har blåst mindre och mindre i genomsnitt under de senaste 50-100 åren. Men de värsta stormarna är dock lika svåra nu som förr, säger Lennart Wern, klimatolog SMHI.

Färre extremvindar

När det gäller framtidsscenarier bekräftar SMHIs senaste beräkningar tidigare resultat. Trenden för antalet stormar är att de inte ökar i antal. Eftersom det blir varmare över Arktis kan ”motorn” för kraftig blåst försvagas och vi får överlag färre extremvindar. Men när det väl bildas en storm skulle den kunna bli kraftigare jämfört med i dagens klimat.

- Det finns stora osäkerheter kring hur framtidens stormar utvecklas över Skandinavien, men de allra flesta signaler pekar på att antalet stormar generellt kommer att vara oförändrat, säger Lars Bärring, klimatforskare SMHI.

Scenarierna visar på svaga tendenser till minskade hårda vindar i norr och en ökning av de kraftigaste byvindarna över islagda delar av Bottenhavet.

Mer sårbart i förändrat klimat

Skadeverkningarna från stormar kan däremot bli betydligt värre i ett förändrat klimat. Med stigande temperatur och mer nederbörd minskar exempelvis tjälen i marken, och det gör att träden faller lättare när det blåser vintertid. Stormfällda träd kan i sin tur drabbas av fler skadeinsekter.

Ett annat exempel är när havsnivåerna i södra delarna av landet stiger, ökar också risken ytterligare för översvämningar vid kusterna i samband med stormar.

- Sårbarheten ökar i ett förändrat klimat. Det är många områden i samhället som måste anpassas till nya förhållanden, till exempel inom stadsplanering, infrastruktur, kris- och katastrofberedskap, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som drivs vid SMHI.