Innovativ klimatanpassning av bebyggd miljö

Hur kan vi anpassa våra städer till ett förändrat klimat? Vilka utmaningar och innovativa lösningar finns idag, och hur kan klimatanpassningen göras bättre? 150 personer från offentlig sektor, näringsliv och forskning möttes för att gemensamt diskutera innovation för klimatanpassning av bebyggd miljö.

innovationsdialog Sten Bergström
Sten Bergström diskuterar klimatanpassning i städer med Magnus Sannebro från Stockholms miljöförvaltning, en av de 150 deltagarna vid innovationsdialogen. Foto SMHI

Den 2 juli 2011 drabbades Köpenhamn av ett extremt skyfall. På två timmar kom lika mycket regn som normalt faller under två månader. Dräneringssystemen räckte inte till.

– Försäkringskostnaderna som uppstod av detta skyfall motsvarar hela Slussens budget, berättade Sten Bergström från SMHI, som fortsätter:

– Klimatförändringen är inget framtida problem. Klimatfrågan behöver redan idag ingå som naturlig del i alla samhällsbeslut.

Nya perspektiv

Framtidens klimat i Sverige kommer bland annat innebära ökad värme, höjda havsnivåer och häftigare skyfall. Hur hittar vi innovativa lösningar för att hantera hetta och extrem nederbörd i städer och hur ska vi idag hantera vattennära infrastruktur och bebyggelse som påverkas av höjda havsnivåer?

– Innovation handlar bland annat om att använda existerande idéer, men på ett nytt sätt. Goda exempel från andra delar av världen gav många idéer som kan anpassas till svenska behov, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning vid SMHI.

Ett sådant exempel är att bygga en skateboardramp där översvämningsrisken är stor. Vid extrema skyfall samlas vattnet i rampen och ger under en period befolkningen i staden en vacker damm att gå till. Ett annat exempel beskrev hur fastigheter som täcks av växter kan bidra till en grönare och svalare stad sommartid, samt minskad energiförbrukning i fastigheten.

Innovativa idéer för klimatanpassning av städer

innovationsdialog Åsa Sjöström
Åsa Sjöström i samtal med deltagare vid Innovationsdialogen för klimatanpassning av bebyggd miljö. Foto SMHI

Det var Regeringskansliet och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI som bjudit in till dialogmöte om innovation och klimatanpassning i bebyggd miljö.

– För att innovation ska bli verklighet i samhället behövs samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. Vi samlade under en dag 150 personer från olika samhällssektorer för att fånga upp idéer som kan bli konkreta och användbara i det fortsatta arbetet med att anpassa städer för framtidens klimat, säger Åsa Sjöström.

Deltagarna diskuterade både utmaningar och lösningar. Resultaten och slutsatserna av dialogen blir inspel till Länsstyrelsernas uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning. De blir dessutom underlag för fortsatt klimatanpassningsarbete, bland annat på SMHI och Regeringskansliet.

Effektivare arbete för klimatanpassning

innovationsdialog Ingrid Gudmundsson
Ingrid Gudmundsson från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI visade upp klimatanpassningsportalen. Där kommer allt material från innovationsdialogen samlas efter hand. Foto SMHI

Resultaten från dagen kommer att sammanfattas som rapport. Denna, samt presentationer från dagen, kommer att finnas på klimatanpassningsportalen: www.klimatanpassning.se.

Innovationsdialogen för klimatanpassning var ett led i arbetet att genomföra den nationella innovationsstrategin, som regeringen presenterade hösten 2012. Syftet är att hitta sätt att främja innovation för att jobba effektivare med klimatanpassning i bebyggd miljö.