Torrt år summeras inför det hydrologiska nyåret

Trots perioder med rikligt regn och höga flöden har det gångna året varit torrt. Sydöstra Sverige utmärker sig med flöden under det normala och extremt låga grundvattennivåer, de lägsta sedan mätningarna startade under 1960-talet. Den första oktober infaller det hydrologiska nyåret och det gångna året summeras.

– Vi hydrologer räknar på hur mycket vatten det finns tillgängligt för de olika behov som finns i vårt samhälle. För att kunna få med allt vatten i beräkningen av vårfloden måste den snön som började lagras redan hösten innan tas med. Det är också viktigt att marken och sjöarna har hunnit fyllas upp efter sommaren för att få ungefär samma utgångsläge vid beräkningen olika år. Den 1 oktober är bästa startdatum för att tillgodose dessa behov i olika delar av Sverige och det är då det hydrologiska nyåret infaller, berättar Åsa Johnsen, hydrolog på SMHI.

Torr inledning av det hydrologiska året

Lite nederbörd under starten av det hydrologiska året gjorde att flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. På sina håll var det den lägsta oktobernederbörden som uppmätts.

Under hösten gav riklig nederbörd i kombination med fuktig mark upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Varierande vinter

I december var flödena högre än normalt i stora delar av landet med undantag för Gotland och i sydöstra Götaland där flödet fortfarande var under det normala. Under vintern var grundvattennivåerna i sydöstra Sverige mycket under det normala för årstiden.

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Lugn vårflod i söder, höga flöden i norr

Vårtemperaturer i stora delar av landet i mars startade snösmältningen i Svealand och Götaland men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Under våren fortstatte de låga flödena i östra Götaland och på Gotland.

1 april: Torr ankomst av våren i södra Sverige

I början av maj smälte snön snabbt och flödena blev höga i vattendragen i nordöstra Norrland. Höga flöden förekom både i de mindre vattendragen och i Kalixälven och i Torneälven.

Ostadigt väder och mycket nederbörd i kombination med snösmältning ledde till att flödena blev höga i delar av norra Svealand, speciellt i de övre delarna av Västerdalälven och Klarälven i mitten av maj. I Görälven, i övre delarna av Västerdalälven, uppmättes det högsta vattenflödet sedan vårfloden 1959.

Lågt vatten i Bårbykärret
Bårbykärret 5 km öster om Mörbylånga på Öland i maj 2016. Foto Fredrik Åsenius

Fortsatt torrt under sommaren

Sommarmånaderna var torra med låg vattenföring i sydöstra Sverige. Grundvattennivåerna i samma område var extremt låga, de lägsta sedan mätningarna började under 1960-talet.

I augusti var vattenföringen mycket låg i stora delar av Götaland och östra och mellersta Svealand. I stora delar av Norrbottens län var däremot vattenföringen över det normala.

22 september: Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Uttorkad botten
Samma plats som bilden ovan, i september 2016. Här har Bårbykärret helt torkat ut. Foto Fredrik Åsenius