Hur påverkar klimatet framtidens vattentillgång i arabregionen?

I arabregionen är färskvatten en begränsad resurs. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenresurserna där i framtiden? SMHI har anlitats för att göra arabstaternas första hydrologiska klimateffektstudie som täcker hela regionen.

Färskvatten är en begränsad resurs i arabregionen. Arabförbundet League of Arab States, som samlar 22 arabländer, har identifierat klimatförändringar som ett av de främsta hoten mot vattentillgång i arabregionen och ser det som en huvudutmaning för hållbar tillväxt. Hittills har hydrologiska klimatstudier bara gjorts för enstaka avrinningsområden, men nu har Arabförbundet, tillsammans med stöd från regionala FN-organ och Sida, bett SMHI att genomföra den första hydrologiska klimateffektstudien som täcker hela regionen.

Kombination av väder, vatten och klimat

– Projektet bygger på kunskap och erfarenheter som SMHI byggt upp inom klimatområdet under de senaste15 åren, förklarar Phil Graham, projektledare SMHI.

SMHI är idag ett etablerat forskningsinstitut inom klimatmodellering, och är dessutom en av få institutioner i världen som arbetar med både meteorologi, hydrologi och klimatologi.

Anpassade klimatscenarier

Klimatstudien ska täcka alla 22 länder, samt avrinningsområden till dessa länder. Analysen börjar med att definiera hur stort området behöver vara för att både täcka dessa och ge en bra representation av det regionala klimatet. Därefter tar man fram klimat- och hydrologiscenarier på denna area, som först testas mot dagens värde innan framtidsscenarios tas fram.

– Om cirka ett år räknar vi med att genomföra våra första hydrologiska körningar med de framtagna framtidsscenarierna för arabregionen. Sammanlagt fem klimat- och hydrologiscenarier ska göras innan december 2014.

Sammanlagt ska SMHI göra fem klimat- och hydrologiscenarier innan december 2014. Alla delar av projektet görs i samarbete med partners från arabstaterna och kunskapsutveckling är en viktig komponent.