Hur påverkas dricksvattnet i ett förändrat klimat?

På den årliga Mälarkonferensen som hölls 7 mars i Örebro, presenterade SMHI resultat från underlag som tagits fram inom dricksvattenutredningen. Hur kommer ett framtida klimat påverka våra dricksvattentäkter?

Mälaren är en sjö med många användare. Bland annat får mer än två miljoner människor sitt dricksvatten från Mälaren idag. Dricksvatten är årets tema på Mälarkonferensen som hölls den 7 mars där myndigheter, intressenter och beslutsfattare samlas.

Konferensen är ett forum med föredrag och nätverkande, och Mälarens vattenpris delas ut. Arrangörer är länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Gotland.

Anna Eklund, hydrolog på SMHI, var en av föredragshållarna. Hon pratade om hur temperatur och nederbördsmönster ändras i ett framtida klimat vilket påverkar sjöar, vattendrag och grundvatten - våra dricksvattentäkter.

Varmare temperaturer och förändrad variation i flöden

– Det vi ser är att flera olika förändringar kommer påverka våra dricksvattentäkter, säger Anna Eklund. Några av dem är att vattnet blir varmare, att risken för skyfall ökar och tillrinningsmönstret, det vill säga hur vattnet rinner, förändras. På längre sikt stiger havsnivån mer än landhöjningen. Det kommer att påverka till exempel Mälaren, som sötvattensjö.

Kunskap om hur klimatet förändras och vilka effekter det ger är en förutsättning för att samhället i god tid kan anpassa produktion och infrastruktur.
 

Anna Eklund på Mälarkonferensen 7 mars 2017
Anna Eklund, hydrolog på SMHI, berättar om Mälaren i framtidens klimat på Mälarkonferensen den 7 mars 2017.

En stor del av det material som SMHI presenterar på Mälarkonferensen har tagits fram inom arbetet med Dricksvattenutredningen.

Arbete med Sveriges stora sjöar fortsätter

På SMHI pågår nu ett projekt som ska ta fram underlag för hur Sveriges stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren kommer påverkas i ett framtida klimat. Resultat från flera olika avancerade beräkningar kommer sammanställas och en kunskapssammanställning kommer publiceras. Detta ska kunna användas av kommuner och myndigheter för att anpassa till ett förändrat klimat.

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2017.