Hur kan man arbeta med klimatanpassning?

Minskade risker för översvämningar och minskade hälsorisker vid värmeböljor. Det är några exempel på klimatanpassning. Ett nytt material har sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner.

Ett varmare och mer nederbördsrikt klimat innebär att stora delar av vårt samhälle måste rustas för att bli mindre sårbart. Det pågår också ett omfattande arbete, både i Sverige och internationellt, med anpassning till nuvarande klimat och till ett framtida klimat. Kommuner, länsstyrelser och myndigheter är några av aktörerna.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI som ett regeringsuppdrag, och samlar kunskap om klimatanpassning. En översikt har nu arbetats fram som beskriver några exempel på klimatanpassning som pågår i svenska kommuner.

Exempel för inspiration

- Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

- Vi har nu tagit fram exempel inom några olika problemområden, men idébanken ska växa successivt med ytterligare exempel från fler aktörer.

Anpassningsexemplen beskriver minskade risker för översvämningar i Karlstad, åtgärder vid värmeböljor i Botkyrka och öppen dagvattenhantering i Malmö. Exemplen presenteras i en kortfattad version med fördjupningsläsning.

Materialet finns på Klimatanpassningsportalen, där en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning är samlat. Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med fjorton myndigheter.