Höjd VA-taxa löste problem med vattenläckage

På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige är vi vana vid att alltid ha god tillgång till rent vatten i våra kranar. Något som kan komma att förändras i framtiden med högre temperaturer och ökad avdunstning.

Kalmar kommun hade redan i somras rekordlåga grundvattennivåer och för att säkra dricksvattentillgången rådde för första gången bevattningsförbud i kommunen.

Minskat vattensvinn

Eftersatt underhåll av VA-nätet har bland annat resulterat i läckande rör. En stor del av det renade dricksvattnet från vattenverken gick därför förlorad på vägen ut till konsumenterna. Ledningsnätet är många mil långt och att byta ut de gamla rören skulle bli kostsamt.

För att kunna genomföra ledningsförnyelsen höjde Kalmar Vatten VA-taxan för sina abonnenter. Taxan höjdes successivt med totalt runt 40 procent mellan åren 2008 och 2013. Förnyelsen av nätet innebar att mindre vatten gick förlorat i läckage och att större delen nådde konsumenterna.

Nytt exempel på klimatanpassning

Förnyelse av ledningsnät för vatten och höjda taxor i Kalmar beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar projekt kopplade till bland annat dagvatten, exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader och andra projekt för att säkra tillgången till dricksvatten.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.