Historisk klimatrapport framtagen för Arabregionen

SMHI var med när FN:s ESCWA (FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien) och Arabförbundet (LAS) släppte utvärderingsrapporten om klimatförändringarna i Arabregionen. Detta var ett stort ögonblick för Arabregionen, eftersom det här var första gången som en utvärdering tagits fram för hela regionen.

Utvärderingsrapporten är huvudresultatet från ett långtgående samarbete inom RICCAR projektet(Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region). Rapporten ger en konsekvent utvärdering av förväntade klimatförändringar i 21 av 22 Arabländer. Ett antal klimatscenarier togs fram för regionen som i sin tur kommer användas för konsekvensbedömningar och sårbarhetasanalyser.

SMHIs viktiga roll i RICCAR projektet

SMHI är en huvudpartner i RICCAR-projektet som tagit fram rapporten om klimatförändringarna i Arabregionen. SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) stod för finansiering av projektet som började 2011. SMHI har under projektet utfört både regional klimatmodellering (RCM) och regional hydrologisk modellering (RHM).

RICCAR
SMHI är en huvudpartner i RICCAR projektet som tagit fram rapporten om klimatförändringarna i Arabregionen.

– Med tanke på SMHIs kompetens inom både klimatmodellering och hydrologisk modellering, tillsammans med vår databeräkningskapacitet och förmåga att hantera stora datamängder, var det naturligt att SMHI hade en viktig roll i dessa aspekter av projektet. Regionala experter med kunskap om regionala processer var viktiga partner i samarbetet, vilket gav avgörande insikter till modellering och analysarbete, säger Phil Graham, projektledare för RICCAR på SMHI.

Både RCA-klimatmodellen från SMHIs Rossby Center och HYPE, en hydrologisk modell från Hydrological Research Unit har använts i utvärderingen. För att bedöma robustheten av resultaten användes ytterligare en hydrologisk modell - VIC-modellen. I ett tidigt skede ledde RCM-insatserna inom RICCAR till att etablera RCM-modelleringsdomänen för MENA området inom CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling Experiment), som föreskriver internationella standarder för RCM-forskningssamarbete.

Rapporten presenterades i Beirut

Även om kriser i Arabregionen ibland har påverkat utvecklingen av klimatarbeten, blev utvärderingsrapporten väl mottagen vid High Level Conference on Climate Change Assessment i Arabregionen i Beirut den 26 september. Mer än 180 deltagare som företräder de flesta arabiska länder deltog i tre-dagarsevenemanget tillsammans med WMO (World Meteorological Organization) och ett antal FN-organ som är verksamma i regionen.

Riccar
SMHIs projektledare Phil Graham (till höger) och Joel Dahné (till vänster) var på plats i Beirut.

– Det är imponerande hur positiva och engagerade alla de samlade regionala aktörerna är. Vi har haft många intressanta diskussioner och jag förväntar mig att resultaten kommer användas långsiktigt. Länderna i regionen kommer att använda resultaten från RICCAR för att ytterligare studera effekter på subregionala-, nationella -och avrinningsnivåer. Det finns ett stort behov för vidareutveckling av klimatinformatin och utbildning i klimatanalyser för regionala forskare, därför hoppas vi på ett RICCAR II, säger Phil Graham.

Stor påverkan på klimatet

Rapporten har bekräftat att Arabregionen står för en stor del av påverkan av klimatförändringen. Enligt resultat från RCA-modellen kommer ökade temperaturer under det kommande århundradet sannolikt att bli mer uttalade under sommarmånaderna för många områden.

Riccar
Ett stort ögonblick för Arabregionen.

– Temperaturextremer, tillexempel antalet dagar med temperaturer över 40 grader, visar större ökningar än genomsnittliga temperaturförändringar. Även om den beräknade förändringen i nederbörd varierar över regionen, finns det många områden som visar minskande nederbörd. Detta kommer naturligtvis att ha en stark inverkan på vattenresurserna. Enligt resultat från HYPE-modellen kan även områden som upplever en viss ökning av nederbörd genomgå minskningar i flöden på grund av ökad avdunstning, menar Phil Graham.

Effekterna är mycket allvarliga, speciellt ett scenario med fortsatt höga nivåer av växthusgasutsläpp (RCP 8,5), jämfört med ett utsläppsscenario (RCP 4.5). (Representative Concentration Pathways) är utsläppsscenarier som används internationellt.

– Det har på många sätt varit utmanande att arbeta i denna region. Arabregionens klimat är mycket varierat och brist på vattenresurser är ett väletablerat faktum. Våra modeller utmanas av dessa förhållanden, vilket beror mycket på bristen av observationer. Man måste helt enkelt göra det bästa man kan med de kunskaper, information och resurser som finns tillgängliga. Utöver det påverkar också den politiska förändringsdynamiken som svept genom regionen de senaste åren och även pågående kriser med förödande humanitära konsekvenser. Våra regionala partners fortsätter dock sitt arbete, de vet att ett förändrat klimat är en faktor som kommer att påverka dem, oavsett förändringar i de politiska och sociala systemen, avslutar Phil.