Havsnivån visar klimatets förändring

Havsvattenståndet är en konkret indikator på hur klimatet förändras. I Sverige har SMHI mätt havsnivån sedan år 1886 till idag, och en rapport visar att takten med vilken havet stiger har ökat under hela den perioden. Snabbast ökning har det varit under de senaste 30 åren.

Den globala havsnivån har alltid varierat med förändringar i vårt klimat. Under den senaste istiden, för ungefär 10.000 år sedan, var en del havsvatten bundet i landisar och havsnivån var mer än 100 meter lägre än idag. När isen sen smälte, började havsnivån att stiga. Denna havsnivåhöjning pågår fortfarande, men under de senaste hundra åren har nivån börjat stiga fortare.

– Ju längre in på 1900-talet man kommer, desto snabbare har havsnivåhöjningen varit. Denna ökning har fortsatt även in på 2000-talet, även om vissa indikationer visar på att den klingat av något de sista 6-7 åren, säger oceanografen Thomas Hammarklint.

Rapporter från stationer i hela världen visar på stigande havsnivåer, vilket också bekräftas av satellitmätningar. Den snabbare stigning av havsnivån beror dels på att havsvatten utvidgas då det värms upp, s k termisk expansion, dels på att vatten tillförs världshaven från smältande glaciärer. Detta tros bero på den globala uppvärmningen.

– Kontinuerliga mätningar av havsvattenstånd är viktiga för att förstå effekterna av global uppvärmning. De svenska mätserierna är mycket användbara, eftersom SMHI mätt havsvattenståndet längs de svenska kusterna sedan 1886, fortsätter Thomas.

Ökning till 3 mm/år sedan 1980

Sedan 1886 har havsvattenståndet runt Sveriges kuster stigit med nästan 20 cm, vilket innebär i medeltal med 1,5 mm per år.
– Under de senaste 30 åren kan vi se en ökning i höjningstakten. Regressionsanalys visar på en havsnivåhöjning på ungefär 3 mm per år för de senaste 30 åren (1980-2009), säger Thomas Hammarklint

Landhöjningen dämpar effekten i norr

I Skandinavien är dock höjningen inte så synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr där marken höjer sig med 1 cm/år. Men i söder, där det inte är någon landhöjning märks höjningen mer tydligt.