Havsnivån började stiga snabbare efter 1980 - nu är takten 3 mm per år

många delar av världen upplever människor att havsnivån stiger och orsaken är ett förändrat klimat. I Skandinavien är höjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Men i södra Sverige har havet stigit drygt 15 centimeter sedan slutet på 1800-talet. Under de senaste 30 åren har "höjningstakten" ökat.

En analys av SMHIs mätdata från de senaste 120 åren (från 1886) visar att havsnivåhöjningen ökar ju längre in på 1900-talet man kommer. En beräkning för de sista 30 åren (1978-2007) visar att den har stigit till nästan 3 millimeter per år.

I Skandinavien dämpar landhöjningen effekterna av stigande havsnivåer. Landhöjningen blir större ju längre upp i landet man kommer, och i norra delarna är den 1 cm/år, i söder 0 cm/år.
- I södra Sverige märks havsnivåhöjningen när vi analyserar mätdata för längre perioder. Här har havet stigit drygt 15 centimeter sedan slutet på 1800-talet, säger oceanografen Thomas Hammarklint.

Havsvattenståndets förändring i centimeter, korrigerat för landhöjningen, sedan 1886.
Havsvattenståndets förändring längs Sveriges kust (cm), korrigerat för landhöjningen, sedan 1886. Där landhöjningen är liten har havet alltså stigit drygt 15 cm. Sedan 1980-talet har havsnivån börjat stiga mer, nu är höjningen 3 mm per år. Förstora Bild

Varmare hav och smältande glaciärer

- Orsaken till havsnivåhöjningen är ett förändrat globalt klimat med stigande havstemperaturer och smältande glaciärer. Höjningen kan inte ensam förklaras av exempelvis ett förändrat vindklimat över Nordsjön, som är en viktig faktor för havsnivåerna inne i Östersjön, fortsätter Thomas Hammarklint.

Framtidsscenarierna har gått från 0,5 till 1 meter

I dagens globala debatt om klimatförändringar är havsnivåhöjningen en het fråga. FNs klimatpanel (IPCC) redovisade år 2007 att den sannolika höjningen från slutet på 1900-talet till år 2100 skulle ligga på 18-59 centimeter. Men då räknade man inte in effekterna av isflöden från de stora landisarna, eftersom man ansåg sig veta för lite om dessa.

- Nu pekar nya resultat på att avsmältning av isarna kan ske snabbare än man tidigare trott, och allt fler klimatforskare har börjat tala om en meter som en rimlig bedömning. Den holländska deltakommittén rekommenderar att man bör räkna med en maximal höjningen på så mycket som 55-120 centimeter till slutet av detta sekel, säger klimatexperten Sten Bergström och fortsätter:

- Sen förväntas inte höjningen ske i samma takt på hela jorden. Några modellberäkningar tyder på att haven runt Sverige kan komma att stiga mer än det globala medelvärdet. Havsnivåns höjning bör alltså tas med i beräkningen när nya bebyggelser planeras. Man ska inte lockas att bygga precis vid strandkanten.

Bland världens längsta mätserier

Havsvattenståndet är en av de klimatindikatorer som SMHI använder för att följa faktiska förändringar i klimatet. Havsvattenståndet mäts idag på 23 platser runt den svenska kusten.

De svenska mätserierna är bland de längsta och bäst bevarade i världen - i Stockholm påbörjades mätningarna vid Slussen redan år 1774.