Nya kartdata för bättre vattenmiljö

SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige. Detta medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom vattenmiljöområdet.

En rad nya användningsområden för hydrografiskt data öppnas upp. En bättre geografisk beskrivning och en sammanhållen struktur ökar möjligheterna att göra korrekta miljöbedömningar och hitta effektiva miljöåtgärder, exempelvis när det gäller övergödning, översvämningar och spridning av farliga ämnen i vattensystemet.

–Hydrografin som vi har idag blir bättre säger Håkan Olsson, projektsamordnare vid SMHI. Med det nya underlaget kan vi bättre beskriva och göra bedömningar för till exempel miljömålsuppföljning.

Ny höjddata används

I projektet används den nya nationella höjddatabasen för att bestämma flödesriktningar och man tillämpar vattenstandarden som tagits fram för Sverige som en del av införandet av EU:s Inspire-direktiv. Sjöar och vattendrag knyts samman i ett hydrologiskt nätverk i Lantmäteriets grunddata i skala 1:10 000. Detta ger mer detaljerat underlag om man jämför de generaliseringar som gjorts i dagens nätverk i skala 1:250 000.

Emån i Småland har kartlagts i ett pilotprojekt under 2012.
 

Exempel från pilotprojekt
Att införa skalan 1:10 000 förfinar hydrografin. Ett exempel från pilotprojektet i Emån visar hur Gårdevedaån mellan Bysjön och Emån meandrar vilket ger längre vattendrag än i skala 1:250 000, 12 400 m för det blå vattendraget i kartan respektive 8 325 m för det röda. Förstora Bild
Håkan Olsson på SMHI
Håkan Olsson samordnar projektet från SMHI

–En väl fungerande myndighetssamverkan mellan SMHI och Lantmäteriet är en av grunderna till kartläggningen av de svenska vattendragen. Vi har lärt oss mycket av varandra, säger Håkan Olsson.

Den nationella kartläggningen ska vara klar 2017.