Globalt utbyte av klimatdata viktig fråga på WMOs kongress

Frågor om väder, vatten och klimat är globala. Snart samlas FNs specialorgan WMO - World Meteorological Organization – till kongress för att bland annat diskutera hur utbyte av klimatdata ska regleras.

WMO – World Meteorological Organisation – är FNs specialorgan för väder, klimat och vatten.  Vart fjärde år samlas WMOs drygt 190 medlemmar till kongress. SMHI företräder Sverige och generaldirektör Rolf Brennerfelt leder delegationen.

– WMO är viktigt på många sätt, eftersom de här frågorna är gränsöverskridande där många gånger globalt samarbete är bäst. Genom WMO kommer medlemsländer bland annat överens om standarder för hur man gör observationer, hur data distribueras och metoder för prognosarbete, berättar Ilmar Karro, SMHI.

Resolution för utbyte av klimatdata

En viktig punkt på årets kongress är standarder för hur utbyte av klimatdata ska ske.

– Målet är att alla medlemsländer ska ha tillgång till klimatdata för att till exempel kunna bygga upp sin beredskap för förändrat klimat och extrema väderlägen. Ett beslut, en så kallad resolution, som reglerar detta ska tas fram av WMO, säger Ilmar Karro. 

Sedan tidigare finns resolutioner kring utbyte av meteorologiska och hydrologiska data.

Ny generalsekreterare 

Vid årets kongress, den sjuttonde i WMOs historia, ska också en ny generalsekreterare väljas. Andra viktiga frågor som ska avhandlas är fastställande av verksamhetsplan och budget och styrande dokument för medlemsländerna. WMO trycker på att det är viktigt att medlemsländerna följer de obligatoriska regelverk som organisationen tar fram.

Kongressen kommer också att ta ställning till planerna för WMOs fortsatta biståndsarbete, för att bland annat stödja utvecklingen av förmågan att hantera klimatfrågor och riskreducering vid katastrofer runt om i världen. Arbetet utförs på såväl global, regional som nationell nivå.

Värdefullt nätverk

– För oss som är på plats är kongressen dessutom en unik möjlighet till nätverkande med kollegor från andra länder. Det är värdefullt att byta erfarenheter och diskutera aktuella frågor, säger Ilmar Karro.

WMOs sjuttonde kongress hålls i Genève, 25 maj – 12 juni.