Fortsatt stora områden påverkade av syrebrist

I Östersjöns djupvatten är syresituationen fortsatt mycket allvarlig. SMHIs syrgaskartering 2012 visar att andelen områden påverkade av syrebrist eller helt syrefria förhållanden som hittills präglat 2000-talet fortsätter.

Utbredningen av bottnar påverkade av syrefria förhållanden har i medeltal ökat från 5% av Egentliga Östersjöns bottenarea till 15%, under 2000-talet. Utbredningen av områden påverkade av syrebrist har också ökat från 22% till 28%.

Utbredning av döda bottnar störst 2011

SMHI har undersökt syresituationen i Östersjön under perioden 1960 till idag. Resultaten för 2011 har uppdaterats då nya data har rapporterats till ICES. Resultaten för 2012 är preliminära och är baserade på syredata insamlade under Baltic International Acoustic Survey (BIAS) med bidrag från Sverige, Polen, Estland och Finland. Data från SMHIs egna ordinarie expeditioner med KBV001 Poseidon och KBV002 Triton har också inkluderats.

De nya resultaten för 2011 visar att omkring 20% av bottnarna i Östersjön är påverkade av syrefria förhållanden vilket är det den största utbredningen som noterats under perioden 1960 fram till idag.

De preliminära resultaten för 2012 visar att den allvarliga syresituationen fortsätter. Det inflöde som inträffade under november till december 2011 medförde att syrehalterna ökade i de södra delarna av Östersjön. Inflödet var dock inte tillräckligt stort för att förbättra syreförhållandena i de djupare delarna.

Utvecklingen med fortsatt extrema syreförhållanden under hela 2000-talet och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktäristik av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning.

Syrekartering i samarbete med SLU

Syrgaskarteringen genomfördes i samarbete med SLU (inst. för akvatiska resurser) ombord U/F Dana inom den internationella akustikundersökningen i Östersjön och Bottenhavet (BIAS) under veckorna 40-42.
Totalt besöktes ett 70-tal stationer och analysen baseras på omkring 220 syrgas- och svavelväteprover. Vid varje provtagningstillfälle användes också en CTD-sond utrustad med syresensor för kontinuerlig registrering av syrgashalt.

Syrefria bottnar i Östersjön 2012
Utbredning av syrefria bottnar (svart) och bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i Östersjön under hösten 2012. Figuren visar också de stationer som besökts under karteringen. Förstora Bild
Syre 1960-2012
Utbredning av syrebrist och helt syrefria förhållanden i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten. Resultat från 1961 och 1967 har tagits bort då tillräckligt med data saknas från djup bassängerna saknas dessa år. Förstora Bild