Fortsatt fokus på datadriven innovation med hjälp av Hack for Sweden

En slutrapport om SMHIs regeringsuppdrag Hack for Sweden är nu inlämnad till regeringen. I rapporten beskrivs erfarenheter från årets hackathon. Målsättning med att nå flera deltagare har uppnåtts och många av dem som svarat på utvärderingsenkäten säger att de gärna återkommer till evenemanget. De medverkande ser Hack for Sweden som en fortsatt viktig mötesplats för nätverkande mellan myndigheter som arbetar med att tillgängliggöra värdefulla data och de organisationer och medborgare som är brukare av dessa data.

Eventbild från Hack for Sweden
Hack for Sweden 2017 anordnades i Kista den 11-12 mars. Antalet tävlingsdeltagare var 172 stycken, och totalt besökte cirka 340 personer eventet. Foto Hack for Sweden

När det gäller fortsatt arbete med Hack for Sweden föreslås i slutrapporten ett samarbete mellan Hack for Sweden, Tillväxtverket och Riksarkivet. I kommande hackathons behöver tydligare utmaningar definieras ihop med olika samverkansaktörer. Dessutom behöver Hack for Sweden vidareutvecklas som en plattform för innovation.

Sveriges största hackathon en viktig mötesplats

Offentlig data som publiceras för vidareutnyttjande kan användas för att till exempel konstruera nya e-tjänster. Ett sätt att främja vidareutnyttjandet av data är att arrangera tävlingar i form av så kallade hackathons. Hack for Sweden är Sveriges största hackaton som arrangeras av myndigheter i syfte att stimulera och bredda användningen av öppna data. Hackathonet ägde rum för fjärde gången och anordnades i Kista den 11-12 mars. Antalet tävlingsdeltagare var 172 stycken, och totalt besökte cirka 340 personer eventet under två dagar.

– Hack for Sweden är en viktig mötesplats för nätverkande mellan myndigheter som tillgängliggör data, och organisationer och brukare som har användning av data. Inom ramen för hackathonet får tävlande möjlighet att visa upp vad man kan göra med öppna data. Dessutom finns chans till dialog mellan användare och myndigheter för att förbättra tillgången till öppna data och hitta fler tillämpningar, menar Angela Yong, SMHI, projektledare för Hack for Sweden 2017.

Många använder SMHIs data

Medverkan och engagemang i Hack for Sweden är en del av SMHIs arbete med att stötta Sveriges arbete inom digitalisering och stöd till innovation i samhället. Det är ett arbete som SMHI fortsätter även framöver. SMHIs data är och har alltid varit bland den mest använda informationen bland deltagare på Hack for Sweden.

– Näst efter Statistiska centralbyrån så har SMHIs information använts mest i olika tillämningar de senaste fyra åren. Informationen har ingått i applikationer för utvärdering av miljön, applikationer för användare i det vardagliga livet och även omvandlats till ljud för att nämna några exempel, säger Marcus Flarup, som arbetar med öppna data vid SMHI

Uppdrag till SMHI

I november 2016 beslutade regeringen att SMHI får disponera medel under 2016 och 2017 för att delfinansiera ett projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden. Uppdraget är en del av regeringens mål inom e-förvaltningen med en öppnare förvaltning som stödjer innovation och deltagande.

Nu finns alltså en slutrapport för arbetet med Hack for Sweden 2017. SMHI lämnade en delrapport inom ramen för regeringsuppdraget i april. Delrapporten innehåller förslag till ett program i syfte att skapa värde med öppna data och datadriven innovation genom att förbättra matchningen mellan efterfrågan på och utbudet av öppna data. När det gäller fortsatt arbete med Hack for Sweden föreslås ett samarbete mellan Hack for Sweden, Tillväxtverket och Riksarkivet. I kommande hackathons behöver tydligare utmaningar definieras ihop med olika samverkansaktörer. I slutrapporten pekas det också på att Hack for Sweden behöver vidareutvecklas som plattform för innovation.