Fortsatt brandrisk i Sverige

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Det är ovanligt att SMHI flaggar för brandrisk så långt in på hösten som i år. Det har skett tre gånger under 2000-talet (2001, 2013 och 2014), men inte lika långt in i september.

– En bidragande orsak är det högtrycksbetonade vädret vi sett under lång tid, samtidigt som att det har regnat väldigt lite, säger Anna Belking, prognosmeterolog på SMHI.

Eldslågor i tallar
Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.

Extremt låga grundvattennivåer

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk i stora delar av Götaland och sydöstra Svealand.

– Att det är så torrt i marken beror på att det regnat betydligt mindre än normalt. I just det geografiska område som innefattas av brandrisken i dagsläget har det regnat runt 50 procent mindre än genomsnitt senaste året. I området har grundvattennivåerna också varit extremt låga, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI.

Vinterbränder i Norge ledde till förändring

Att informationen om brandrisk ligger så kvar så länge som det har gjort i år kan till viss del även bero på att man har beslutat att producera brandriskprognoserna året runt. Tidigare stängdes mätningarna av när brandriskerna sjönk på hösten, men sedan i år ska prognoserna produceras året runt.

Anledningen till det är att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, såg ett behov av att kunna följa brandrisken under hela året. Beslutet fattades utifrån de erfarenheter som inhämtas från Norges omfattande vinterbränder i januari 2014.

Nederbörd väntas inom kort

– Brandrisken kommer förmodligen ligga kvar till i mitten av nästa vecka då vädret kommer slå om. Då väntas lågtryck och nederbörd drar in västerifrån, säger Anna Belking.

I Sverige inträffar varje år i genomsnitt mellan 3 000 och 4 000 bränder i skog och mark enligt MSB. Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2 000 hektar. Sett ur ett internationellt perspektiv är problemen med bränder i skog och mark små i Sverige.