Fortsatt allvarlig syrebrist i Östersjön

De preliminära resultaten för 2015 visar att de extrema syreförhållanden som observerats i Egentliga Östersjön sedan 2000 fortsätter.

Utbredningen av anoxi (helt syrefria förhållanden) fortsätter att vara konstant förhöjd till nivåer som bara observerats i Östersjön enstaka år före 1999. Trots det stora inflöde som inträffade i december 2014 beräknas  ungefär 16% av bottnarna i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten vara påverkade av anoxiska förhållanden och omkring 29% av hypoxi (syrebrist).

Syrebrist trots stort inflöde

Ett stort inflöde av havsvatten till Östersjön från Kattegatt via Öresund och de danska Bälten skedde under december månad 2014. Totalt var inflödet lika stort som en procent av hela Östersjöns totala volym - ett av de största inflödena sedan man började mäta i slutet av 1800-talet. Men trots detta efterlängtade bidrag av salt- och syrerikt vatten till Östersjöns djupvatten, så är dagens syreförhållandena i Egentliga Östersjön ändå alarmerande låga.

Datautbyte mellan Östersjöländer

SMHIs syregaskartering utfördes i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, i samband med den internationellt samordnad beståndsuppskattningen av fisk i Östersjön. Vid varje provfiske tas även vattenprover. Totalt besöktes ett 60-tal stationer och omkring 200 syrgas- och svavelväteprover insamlades. Vid varje provtagningstillfälle användes också en mätsond för kontinuerlig registrering av syrgashalten från ytan till botten.

Dessa undersökningar genomförs i princip på samma sätt av alla länder kring Östersjön och ungefär samtidigt. Datautbyte sker därefter mellan länderna. På så sätt skapas ett dataset som täcker merparten av Östersjön. Även data från vissa nationella och regionala mätprogram har inkluderats i sammanställning av syresituationen för 2015. De länder som bidragit med syrgasdata är Finland, Estland, Tyskland och Polen.
 

Syrekarta
Utbredning av syrefria bottnar (svart) och bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i Östersjön under hösten 2015. Figuren visar också de stationer som besökts under karteringen. Förstora Bild
Utbredning
Utbredning av syrebrist och helt syrefria förhållanden i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten. Resultat från 1961 och 1967 har tagits bort då tillräckligt med data saknas från djupbassängerna dessa år. Förstora Bild