Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd med en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling. Rapporten är framtagen enligt ett regeringsuppdrag.

Ett förändrat klimat kommer att påverka långsiktiga investeringar som bebyggelse och infrastruktur. Därför behöver klimataspekter vägas in redan när investeringsbesluten tas. En stor del av satsningarna sker av offentliga aktörer inom ramen för offentlig upphandling.

SMHI har på uppdrag av regeringen tagit fram en rad förslag för hur klimatanpassningen kan bli en naturlig del av den offentliga upphandlingen.

– Målet har varit att identifiera vilka stöd och åtgärder som behövs för att olika aktörer ska kunna arbeta mer systematiskt med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Studien fokuserar på samhällsplanering och byggande, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Förslag för utbildning och kunskapslyft

Många av förslagen som lämnas i den nya rapporten handlar om utbildning, kunskapslyft, metodstöd och vägledningar för kravställare och inköpare. Andra slutsatser pekar på behov av mer strategiskt inköpsarbete i offentlig sektor, behov av mer standardiserade underlag för upphandlingar, exempelvis när det gäller översvämningar och värmeböljor.

Här föreslås bland annat också att undersöka innovativa lösningar för klimatanpassning, som nya byggmaterial, markbeläggningar och metoder för dagvattenhantering.

Inköp för stora belopp

– I dataunderlag över de offentliga inköpen syns tydligt att de typer av inköp som kan komma att påverkas av klimatförändringar uppgår till stora belopp. Effektivare offentliga inköp kan därför sannolikt leda till bättre samhällsekonomi, säger Michaela Borg, projektledare, SMHI.

SMHI har gjort studien i samverkan med Upphandlingsmyndigheten. Representanter från en rad andra myndigheter, olika delar av samhällsbyggnadssektorn, bygg- och bostadssektorn har medverkat. Slutsatserna grundas också på intervjuer med representanter från näringsliv och kommuner.

Rapporten och dess förslag lämnas nu över till Miljö- och energidepartementet.