Forskningsfinansiering för klimatanpassning – tio år summeras

Hur ska framtidens klimattjänster se ut? Hur ska kunskap delas bättre av olika aktörer kring klimatanpassning? Det var några av frågeställningarna under slutkonferensen för det europeiska nätverket CIRCLE-2, där tio års forskningsfinansering summerades. SMHI-representanter höll flera föredrag och ledde workshops.

Den tre dagar långa slutkonferensen för CIRCLE-2 syftade till att dela resultaten från tio års europeiskt samarbete inom forskning för klimatanpassning. Omkring 200 deltagare utgjordes av forskare, beslutsfattare och kunskapsförmedlare.
 
- Viktiga delar för konferensen var att identifiera kunskapsluckor och bana väg för ny forskning på området i framtiden. Det säger Carin Nilsson, som varit aktiv SMHI-representant i projektet under flera år.

Konferensdagarna innehöll ett brett spektrum föreläsningar och workshops kring klimatanpassning. Osäkerheter i klimatutvecklingen, kunskapsförmedling och dialog, jord- och skogsbruk, biodiversitet, vattenresurser, hälsa, ekonomi och finansiella instrument, är bara några exempel på innehållet.

- Nu är det dags att ta forskningen och dess resultat vidare till användbara tjänster. Arbetet framåt innebär att göra utmaningarna till innovativa lösningar, sade Kurt Vandenberghe från EU-kommissionen, i konferensens inledningstal.

Vid konferensen medverkade SMHI-representanter med föredrag om klimatforskningsprojekt, om klimatmodellering, om klimatinformation för skogsägare och svenskt klimatanpassningsarbete. SMHI ledde också två workshops.

Nätverk för forskningsfinansiering

CIRCLE-projektet är ett europeiskt nätverk för att finansiera forskning och dela kunskap om klimatanpassning. Under tio års tid har CIRCLE-2 lett vägen framåt för nya tematiska arenor, finansierat ny forskning och delat anpassningskunskap med beslutsfattare över olika sektorer och länder. 34 institutioner från 23 länder har deltagit. SMHI, FORMAS och Naturvårdsverket har deltagit från Sverige.

Några av resultaten är databasen INFOBASE med 1400 forskningsprojekt, 30 tematiska workshops, stöd till EUs anpassningsstrategi, samt en lång rad forskningsprojekt och publikationer.

SMHI har varit en aktiv part i de senaste årens arbete inom ramen för CIRCLE-2, bland annat som representant i ledningsfunktionen, och ledare av workshopsarbetet i Europa tillsammans med Nederländernas partner på Alterra, Wageningen.

SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre har även deltagit i andra forskningsprojekt, t ex IMPACT2C som handlar om att undersöka effekter av en viss klimatförändring och vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att klara detta. ECLISE är ett annat forskningsprojekt som rör klimattjänster i ett vidare perspektiv. Inom IS-ENES2 och CLIPC arbetar man bl a med att tillgängliggöra information.