Förbättrade syreförhållanden i Östersjöns djupvatten

Syreförhållandena i sydöstra Östersjöns djupvatten har förbättrats tack vare ett inflöde av syrerikt saltvatten från Västerhavet under november/december 2011. Detta har också lett till att halterna av fosfat och silikat i ytvattnet har ökat, vilket kan leda till kraftiga algblomningar i sommar.

Som en följd av det relativt stora inflödet av vatten från Västerhavet till Östersjön (ca. 150 km3 genom Öresund och Bälten) vilket ägde rum under november/december 2011, har nu syreförhållandena i de södra delarna av egentliga Östersjön förbättrats avsevärt. Syreförhållandena i Hanöbukten, Arkona- och Bornholmsbassängen har varit goda sedan i februari. Vid den senaste mätningen i april hade djupvattnet nått de sydöstra delarna av Östersjön och kunde även skönjas i de södra delarna av östra Gotlandsbassängen.

Koncentrationen av fosfat i ytvattnet var över det normala vid samtliga mätpunkter och mycket högre än normalt i Hanöbukten och Arkonabassängen. De höga halterna av fosfat i dessa områden är med stor sannolikhet kopplade till uppvällning av intermediärt vatten då även salthalten och silikathalten i ytan var högre än normalt. Detta som en följd av inflödet vilket ersatt och lyft upp det gamla djupvattnet.

Höga fosfathalter kan leda till kraftiga algblomningar i sommar

Höga fosfathalter är en av de faktorer som kan ge upphov till sommarblomning av blågröna alger. Om det finns ett överskott av fosfat efter den normala vårblomningen och vädret under sommaren domineras av solsken, värme och lite vind, kan detta ge upphov till kraftiga blomningar av blågrönalger.

Senaste expeditionsrapporten från KBV001 vecka 15, 2012

SMHIs expeditionsrapporter