Fokus på klimatforskning under nordisk konferens om klimatanpassning

Forskare och aktörer inom klimatanpassningsområdet samlades nyligen i Bergen för den fjärde upplagan av "Nordic conference on climate change adaptation". Drygt 200 deltagare diskuterade klimatforskning och hur den ska komma till nytta för beslutsfattare och användare.

Mingel under klimatanpassningskonferens i Bergen
Nordic conference on climate change adaptation lockade drygt 200 deltagare. Förstora Bild

Senast den nordiska klimat-anpassningskonferensen hölls var 2014 i Köpenhamn och sedan dess har mycket hänt.

– Detta gäller inte minst förståelsen att klimatanpassning inte sker automatiskt bara för att riskerna är identifierade och klimattjänsterna är tillgängliga. Många har poängterat att för att något verkligen ska hända så behövs mer fokus på kostnader och nyttor med åtgärderna, och i många fall även politiska förändringar. Hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter diskuterades under konferensen som en av många faktorer som måste hanteras på vägen mot ett mer hållbart samhälle, säger Lotta Andersson, SMHI.

Forskningen måste närma sig användarna

Årets tema ”From research to actions and transformation” handlade om hur resultaten från klimatforskningen ska nå dem som behöver den och hur den kan användas på bästa sätt.

Åsa Sjöström talar på klimatanpassningskonferens i Bergen, aug 2016
Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, var en av talarna under konferensen i Bergen.

– Vi ser ett starkt användarfokus idag. Alla är medvetna om vikten av att bedriva samhällsnyttig forskning och det finns en stor vilja att forskningen ska komma till användning. Glappet som återstår kan bara åtgärdas med en bättre förståelse för användarnas behov, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Kommunikation och samarbete

Forskare, myndigheter och kommuner fanns med på deltagarlistan och en central fråga under konferensen var hur forskningsresultat ska komma användarna till nytta.  Kommunikation och tvärsektoriellt samarbete var många gånger svaret.

– Just kommunikationen med användarna är viktig i processen att ta fram verktyg. Vi måste ha dialog med användarna för att verktygen ska bli användbara, säger Elin Sjökvist, SMHI, som var på plats för att dela med sig av erfarenheter från arbetet tillsammans med länsstyrelserna med att ta fram regionala klimatrapporter.

SMHI med i programmet

SMHI hade flera bidrag i programmet och bland annat talade Erik Kjellström om regionala klimatscenarier som en av SMHIs klimattjänster. Helén Andersson presenterade framtida klimatprojektioner för Östersjön, Gunn Persson berättade om SMHIs roll i stora infrastrukturprojekt och Lotta Andersson deltog med en poster om hur varningssystem för torka kan göras användbar för en småskalig lantbrukare i Sydafrika. Åsa Sjöström gjorde en key-note presentation om vikten av att leverera de klimattjänster som mottagarna faktiskt har nytta av.

Konferensen arrangerades i samarbete med Norges meteorologiska institut, Bjerknes center för klimatforskning, Uni research climate, Universitet i Bergen, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, NordForsk, Norska forskningsrådet, Norska miljöbyrån och Norges vassdrags- og energidirektorat. Konferensen hölls i Bergen, Norge, 29-31 augusti.