FNs klimatpanel tar fram nya specialrapporter

Som en direkt följd av förhandlingarna vid COP21 i Paris, och det nya globala klimatavtalet, ska FNs klimatpanel IPCC redan till 2018 ta fram en specialrapport. Rapporten ska beskriva effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader, utifrån ett antal scenarier med olika nivåer av utsläpp av växthusgaser.
 

IPCC-möte i Nairobi, april 2016
Foto IISD/Kiara Worth

Nu har FNs klimatpanel IPCC beslutat om fortsatt arbete med att ta fram kunskapsmaterial för det globala klimatarbetet. Det skedde vid IPCCs möte i Nairobi den 11-14 april. Lena Lindström och Lars Bärring, som är ansvariga för IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI, deltog i mötet.

– Det finns en tydlig målbild i och med avtalet från COP21 i Paris, världens länder är överens om att sträva mot målet på 1,5 graders global uppvärmning jämfört med den förindustriella nivån. Då behövs mer kunskapsunderlag och därför kraftsamlar IPCC och tar fram specialrapporten redan under 2018. IPCCs nästa stora utvärdering, AR6, blir klar 2022-2023, berättar Lena Lindström, kommunikationssamordnare.

Mer om hav, is och mark

Vid mötet i Nairobi togs beslut om att ytterligare två specialrapporter ska definieras; en om klimatförändringen, haven och kryosfären (snö och is), en om klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem.

Storstäders roll ska belysas

I IPCCs arbete med nästa syntesrapport AR6 och delrapporter kommer storstäder att få ett särskilt fokus.

– Hur de stora städerna lyckas hantera klimatförändringen, både genom minskade utsläpp av växthusgaser och genom arbete med klimatanpassning har stor påverkan på hur nationer och världen lyckas. Här ser IPCC att det behövs mer kunskapsunderlag och forskning, därför får de ordinarie arbetsgrupperna i uppgift att särskilt beakta detta i sina rapporter, berättar Lars Bärring, forskare. 
 

IPCC-möte i Nairobi, apr 2016 - ryggtavla
Foto IISD/Kiara Worth