FNs klimatpanel ger ramar för nya rapporter

En ny specialrapport från FNs klimatpanel IPCC ska sammanfatta olika utvecklingsvägar och effekter av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Även riktlinjerna för ländernas inventering av sina utsläpp av växthusgaser ska uppdateras i en metodrapport.

Under FNs klimatpanel IPCC:s senaste möte i Bangkok den 17-21 oktober fastställdes ramarna för två nya rapporter.

En ny specialrapport som ska tas fram om vägar till och effekter av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Rapporten ska sammanfatta olika utvecklingsvägar med scenarier för utsläpp av växthusgaser, klimateffekter, åtgärdsalternativ och deras indirekta effekter. Sammanställningen ska även ta hänsyn till hur klimatarbetet förhåller sig till olika områden inom hållbar utveckling.

Underlag för klimatförhandlingar

– Specialrapporten tas fram på konkret önskemål av FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Rapporten ska vara färdig 2018, i tid för att förse de internationella klimatförhandlingarna med aktuellt underlag, säger Markku Rummukainen, IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Markku Rummukainen
Markku Rummukainen

Önskemålet härstammar från ett beslut vid partskonferens i Paris i december 2015. Parisavtalet anger en målsättning att den globala uppvärmningen ska hållas väl under två grader C under förindustriella nivåer och att man även ska sträva efter att hålla uppvärmningen på 1,5 grader C.

Rapporten kommer att användas 2018 som underlag till en dialog mellan länderna som ingår i Parisavtalets genomförande.

Stöd för rapporteringen av nationella utsläpp

Klimatpanelen fastställde också en revidering av riktlinjer från 2006 för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. Uppdateringen ska vara klar 2019. Denna metodrapport kommer att komma till nytta när länderna uppskattar och rapporterar sina utsläpp av växthusgaser inom ramen av Parisavtalet.

Besluten finns i sin helhet på IPCC:s hemsida.

Svenska forskare ska nomineras

Nästa steg i arbetet är nominering och urval av författare till rapporterna. I Sverige kommer nomineringarna ske via Sveriges nationella kontaktpunkt för FNs klimatpanel IPCC.

– Inom kort kommer vi gå ut med en inbjudan att nominera författare till det viktiga arbetet med specialrapporterna, självklart hoppas vi på ett stort intresse från svenska forskare. Framöver följer motsvarande arbete om två andra specialrapporter som ska tas fram samt den sjätte utvärderingsrapporten AR6, säger Markku Rummukainen.