Ovanligt lågt vattenstånd längs Sveriges kust

Sedan början på oktober har vattenståndet sjunkit i hela Östersjön. Detta har medfört att stora mängder vatten flödat ut genom Öresund, de danska Bälten och upp i Kattegatt. Under de första två veckorna i oktober var utflödet omkring 200 km3, vilket är ovanligt mycket för en så kort period under hösten. Det stora utflödet ur Östersjön skapar förutsättningar för nytt inflöde där syresatt vatten kan strömma in till Östersjöns djupaste bottnar.

Under oktober månad har ett långvarigt högtryck och tidvis starka nordostliga vindar sänkt vattenståndet längs hela Sveriges kust. 
 

Vattenståndsmätare
Foto Torbjörn Lindkvist

Ovanligt lågt medelvattenstånd i Östersjön

Medelvattenståndet i hela Östersjön är ovanligt lågt för årstiden. Vid Landsort Norra, en mätplats som generellt sett representerar medelvattenståndet i Östersjön väl, uppmättes vid midnatt den 19 oktober 2016 havsvattenståndet till -45 cm, vilket är snudd på rekord. Inte sedan mätningar startade 1886 har vattenståndet där varit under -50 cm på hösten.

Skapar förutsättningar för inflöden av syresatt vatten

Låga vattenståndsnivåer inne i Östersjön är en av de pusselbitar som behövs för att skapa förutsättningar för ett större inflöde av syresatt saltvatten till Östersjöns djupaste delar. Om väderförhållandena nu skulle ändras till starka sydvästliga vindar, som höjer vattenståndet i Kattegatt, kan ett större inflöde till Östersjön påbörjas.

För att det inflödande vattnet ska nå hela vägen till de djupaste delarna av Östersjön krävs att inflödet pågår under en längre tid. Dessutom måste det inflödande vattnet vara tillräckligt salt, det vill säga ha hög densitet, så att det nya vattnet är tyngre och kan pressa undan nuvarande syrefattigt bottenvatten.

Det senaste stora inflödet av sådant vatten skedde under vintern 2014/2015 då ca 250 km3 rann in i Östersjön. Sedan dess har syrenivåerna minskat igen och vid de djupaste bottnarna finns idag inget syre kvar.

Lufttrycket och vindar avgör

Hur lufttrycket och vindar kommer se ut den närmsta tiden är avgörande för om vattenståndet kommer höjas eller sänkas.

Vakthavande meteorolog på SMHI, Karin Jonsson om prognosen för den närmsta tiden:

- Under resten av den här veckan och även i inledningen av nästa vecka pekar prognoserna på lågtrycksbetonat väder över sydligaste Sverige. Över Norrland växer dock högtrycket sig åter starkare under veckoslutet. I söder fortsatt ostliga vindar, möjligen att det mot mitten och slutet av nästa vecka kan bli lite mer av en väderomläggning med lågtryck som drar in västerifrån och då en sydvästlig luftström, men det här är osäkert.

Ett mer lågtrycksbetonat väder över sydligaste Sverige medför att utflöde från Östersjön minskar. För att vattenståndet i Östersjön ska återgå till normala värden måste ungefär 200 km3 vatten komma tillbaka in igen. Om det kommer i mindre omgångar eller om allt kommer tillbaka under en sammanhängande period avgörs av de kommande väderförhållandena, förklarar Karin.