Extrema vårflöden i Norrbotten

Under de senaste dagarna har vattenflödena varit extremt höga i delar av Norrbotten. I Sangisälven har flödet haft en återkomsttid på över 50 år och översteg det tidigare högsta uppmätta flödet från vårfloden 1995. I de flesta vattendrag har flödena nu börjat minska.

Extrema flöden i Sangisälven

I början av maj låg mer snö än normalt i stora delar av norra Norrland. De senaste veckorna har den mesta snön i kustlandet och skogstrakterna smält och några dagar har också mycket regn fallit i området. Detta har lett till höga flöden i de flesta vattendrag i Norrbotten och Västerbotten. På de flesta håll har flödena varit lite högre än en normal vårflod, men i några vattendrag har flödena varit mycket höga eller extremt höga. I Sangisälven hade vattenflödet en återkomsttid på över 50 år och vid SMHIs mätstation vid Kukkasjärvi har inte så här högt flöde uppmätts sedan mätningarna startade 1984. Flödet blev något högre än det tidigare högsta från vårfloden 1995. I Råneälvens biflöde Rörån hade flödet en återkomsttid på ca 20 år och här uppmättes de högsta flödena sedan 1973.

Diagram Kukkasjärvi i Sangisälven
Figurtext: Mätserie från SMHIs vattenföringsstation Kukkasjärvi i Sangisälven. Pågående vårflod tom 20 maj jämfört med det tidigare högsta flödet uppmätt under vårfloden 1995. Förstora Bild

Inga stora översvämningsproblem

De flödesdrabbade vattendragen ligger i områden som är relativt glest befolkade, så problemen har trots de extrema flödena inte blivit så allvarliga. Några vägar är avstängda och enstaka hus översvämmade. I samband med vårfloden kan översämningarna förvärras om det bildas isproppar, men i år har den typen av problemen inte blivit så stora, eftersom isen på de flesta ställen hade släppt innan den senaste vattenflödesökningen.

Fortsatt ökning i stora oreglerade älvar

Nu har vattenflödet kulminerat i de flesta vattendrag, men i de stora oreglerade Kalixälven, Torneälven och Muonioälven stiger vattenflödena fortfarande. Här väntas flödena stiga något mer för att sedan börja sjunka. Man behöver inte gå så långt tillbaks för att hitta högre flöden i dessa vattendrag. Kalixälven hade högre flöden i samband med vårflödena år 2010 och 2008 och nedre Torneälven hade högre flöden 2007 och 2005.

Vårflod i fjällen

Den mesta snön har nu smält i skogs- och kustlandet, men i fjällen finns fortfarande mycket snö. På många håll är snötäcket större än normalt för årstiden. Den närmaste veckan väntas endast små nederbördsmängder, men höga temperaturer. I Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen kommer mycket av snön att smälta.

För att följa utvecklingen i detta område hänvisas till varningssidan.

Återkomsttid och varningsklasser

Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Vädervarning klass 1: Högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 2 - 10 år, vilket kan medföra översvämningsproblem på utsatta ställen.

Vädervarning klass 2: Mycket högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 10 - 50 år, vilket kan medföra allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.

Vädervarning klass 3: Extremt högt flöde - vattenföring med återkomsttid på 50 år eller mer, vilket kan medföra mycket allvarliga översvämningsproblem på utsatta ställen.