Ett steg närmare en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Idag avslutar FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmöte om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Under veckan har ett hundratal forskare och experter gått igenom runt 13 000 inskickade kommentarer på rapporten. Arbetet har varit intensivt och författarna är nu färdiga att gå vidare med att ta fram ett andra utkast av rapporten.

Som en del av IPCC:s arbetsprocess har det första utkastet av specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning varit föremål för granskning under hösten. Runt 13 000 kommentarer har skickats in från 489 experter, som var och en anmält intresse till IPCC att delta som granskare av rapporten. Under veckan som gått har ett hundratal klimatforskare och experter samlats i Malmö för att gå igenom kommentarerna och arbeta in synpunkter i det andra utkastet av specialrapporten.

Gruppbild IPCC-möte i Malmö oktober 2017
Thelma Krug, IPCC vice ordförande.
Thelma Krug

– Mötet har inte bara gett författarna en möjlighet att hantera alla kommentarer från expertgranskarna. Det har även resulterat i värdefulla diskussioner kring olika aspekter som kan bidra till ökad överens- stämmelse och harmonisering mellan de fem kapitlen i det andra utkastet av rapporten, säger Thelma Krug, IPCC vice ordförande.

Arbetar i kapitelgrupper

Specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning består av fem kapitel och författarna arbetar därför i kapitelgrupper med olika fokusområden:

  1. Inramning och sammanhang
  2. Utsläppsvägar som är kompatibla med 1,5 graders global uppvärmning, satt i hållbar utvecklings kontext
  3. Effekter av 1,5 graders global uppvärmning på naturliga och mänskliga system
  4. Förstärkning och implementering av den globala responsen på klimathotet
  5. Hållbar utveckling, utrotande av fattigdom och reducering av ojämlikheter

Författarna har också arbetat kapitelöverskridande för att stämma av frågor som berör mer än ett kapitel. Specialrapporten kommer även att innehålla olika teman med integrerade fallstudier/regionala och ämnesöverskridande frågor samt ett avsnitt med vanliga frågor och svar.

Luis Mundaca, Chile, verksam vid Lunds universitet och en av författarna till kapitel 2 i IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.
Luis Mundaca

– Arbetet med att ta fram specialrapporten innebär flera utmaningar. En är att beskriva komplexa, vetenskapliga samband på ett sätt som passar olika beslutsfattare. Möjligheterna att uppnå 1,5-gradersmålet är också svåra att beskriva eftersom de påverkas av en lång rad olika faktorer, till exempel miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, säger en av författarna till kapitel 2, professor Luis Mundaca, representant för Chile i IPCC och professor i miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet.

– En tredje utmaning är att alla kapitel i rapporten för fram sammanhängande budskap, fortsätter han.

Sista författarmötet i Botswana

Efter den 1 november kommer författarna att slutföra arbetet med det andra utkastet. Därefter kommer rapporten att granskas på nytt under perioden 8 januari - 25 februari 2018. Det fjärde och sista författarmötet kommer att äga rum i Botswana den 9 -15 april 2018.

– Författarmötet i Botswana kommer att genomföras på samma sätt som det vi nu haft i Malmö. Författarna kommer att hantera inskickade kommentarer om rapportens andra utkast, för att därefter färdigställa rapporten till hösten 2018, förklarar Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Den sista granskningsrundan genomförs mellan den 4 juni och den 29 juli. Därefter återstår endast IPCC:s beslutsmöte den 1-7 oktober 2018 innan rapporten är helt färdig.

IPCC-författare medverkade i lokala evenemang

Under veckan har även ett antal lokala evenemang genomförts för att diskutera klimatfrågan med allmänheten, studenter, företags- representanter och myndigheter. Författare från IPCC har deltagit och delat med sig av sina erfarenheter och perspektiv på olika nyckelfrågor.

Bild från event på Lunds universitet, IPCC-möte i Malmö oktober 2017
Lokalt event med Lunds universitet. Markku Rummukainen inledningstalar.

– En återkommande punkt i samtliga evenemang har varit vikten av att jobba med både utsläppsminskningar och klimatanpassning för att svara upp mot det globala klimathotet, säger Lena Lindström vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

– Även vikten av ett jämställt och jämlikt arbete i alla delar av samhället fanns med i diskussionerna, avslutar hon.

IPCC-författarna uttryckte även uppskattning över att Sverige bidragit med mycket forskning inom området för kapitel 3, ”Effekter av 1,5 graders global uppvärmning på naturliga och mänskliga system”.