Enkäter: Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas?

Torka

IPCC välkomnar synpunkter på innehållet i sina kommande rapporter.  Just nu efterlyses synpunkter en specialrapport om  klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem. Dessutom vill IPCC ha synpunkter på AR6 – klimatpanelens nästa stora utvärderingsrapport. För att samla in synpunkter har IPCC två enkäter.

Innehåll, struktur och presentation

Enkäterna riktar sig till bland annat verksamma inom forskningsinstitutioner, näringsliv, internationella institutioner, akademi och intresseorganisationer.

– Enkäterna ger möjlighet att samla in synpunkter om vad som anses viktigt att ta upp i rapporterna. När det gäller AR6 vill IPCC också ha synpunkter på hur rapporten skulle kunna struktureras och presenteras för att resultaten i rapporterna ska vara enklare att ta till sig, berättar Lena Lindström, vid nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

I Sverige är det IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI som samlar in enkätsvaren och sedan rapporterar till IPCCs sekretariat. Enkäten om specialrapporten ska besvaras senast den 23 november. Enkäten om AR 6 ska besvaras senast den 31 november.