Efterlängtat framsteg för samordning av miljödata

Idag samlades en rad ministrar och andra regeringsföreträdare vid GEO-toppmötet i Peking. En deklaration antogs om vilka steg som behöver tas för att samordna de globala system som samlar in och bearbetar miljödata. GEO står för Group on Earth Observations.

Det behövs långsiktig och kontinuerlig observation av jorden för att öka kunskapen om gränsöverskridande miljöproblem som exempelvis klimatförändringar, biologisk mångfald och hälsa. Det finns ett stort behov av att data kring detta är internationellt samordnat, heltäckande och lättillgängligt. I deklarationen betonar man att det globala jordobservationssystemet GEOSS utgör ett viktigt steg för att främja genomförandet av internationella miljöavtal.

2003 bildades Group on Earth Observations, GEO, ett internationellt politiskt initiativ med uppgift att bygga ett globalt system av jordobservationer, GEOSS. Antalet medlemmar i GEO uppgår idag till 85 nationer, EU samt 61 internationella organisationer.

– I Sverige tror vi på att samarbeta om att samla in och dela viktiga data om jordens miljö, inte minst när det gäller att få bättre kunskap om klimatet och bättre kunna förutspå klimatförändringar och dess effekter, säger Lena Häll Eriksson, generaldirektör SMHI, som ledde den svenska delegationen.

– Deklarationen är ett viktigt steg framåt i det arbetet som Sverige står bakom. Vi fortsätter att stödja arbetet med GEOSS och det fortsatta genomförandet av handlingsplanen, förklarar Lena Häll Eriksson vidare.

Svenska åtgärder

I deklarationen uppmuntras medlemsstaterna till nationell GEO-samordning mellan berörda ministerier, institutioner och myndigheter.

– I Sverige har vi redan flera aktiviteter som går i rätt riktning men det finns också mycket kvar att göra, säger Lena Häll Eriksson och får medhåll av Thomas Klein, SMHI, och Göran Boberg, Rymdstyrelsen, som också deltog i GEO-toppmötet i Peking.

Som exempel nämns att ett tjugotal svenska myndigheter har tecknat ett samverkansavtal för att etablera en modernare infrastruktur och delning av geodata, vilket även är ett EU-krav.

– Det finns även ett framväxande samarbete mellan svenska myndigheter kring operativ fjärranalys från satellitbaserade observationssystem, berättar Göran Boberg, Rymdstyrelsen. Samarbetet har ett stort värde för gränsöverskridande problemlösning inom miljö-, klimat- och säkerhetsarbetet.

Hållbar och tillförlitlig drift av observationssystem

En viktig del av GEO-arbetet handlar om datadelning och toppmötet i Peking fokuserade därför på principerna för detta under ledorden Observera, Dela, Informera. Pekingdeklarationen som undertecknades idag betonar särskilt vikten av att säkerställa långsiktigt hållbar och tillförlitlig drift av land-, havs-, atmosfärs- och rymdbaserade observationssystem.

Pekingdeklarationen uppmanar alla medlemmar att bland annat

  • vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla viktiga observationssystem för gemensamma behov
  • kanalisera ytterligare medel till att stödja uppbyggnaden och användningen av nödvändiga observationssystem i utvecklingsländerna
  • utveckla formerna för att dela data och information om jordens miljö fritt och öppet
  • vidta nationella åtgärder för att genomföra datadelning inom GEOSS.