Effektivare prognoser vid oljeutsläpp med nya Seatrack Web

Nu blir det lättare att förutsäga oljeutsläpps spridning i havet och att spåra fartygs illegala dumpningar. Systemet för oljedriftsprognoser, Seatrack Web, har uppgraderats vad gäller bl a strömmodeller och indata från satelliter. Det går också att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras timme för timme och hur oljan kommer att förändras och driva.

Det sker flera hundra oljespill varje år i Östersjön. Kustbevakningen och andra havsövervakande myndigheter behöver ständigt hålla hög beredskap för olyckor och illegala utsläpp, och snabbt kunna planera saneringen.

Idag använder runt åttio aktörer i länderna runt Östersjön samma system för oljedriftsprognoser, Seatrack Web. Systemet är utvecklat av SMHI i samarbete med DAMSA i Danmark och BSH i Tyskland.

Fartyg med oljeläckage

Unikt system

- Seatrack Web är unikt i ett globalt perspektiv, säger Cecilia Ambjörn, marknadsansvarig på SMHI. Systemet är snabbt, det bygger på de bästa prognosmodellerna för vindar och strömmar och det nås dygnet runt via webben. Verktyget är dessutom mycket lättanvänt, då det utvecklas i samarbete med användarna. Det förbättras också hela tiden utifrån ny teknik.

Animera timme för timme

Uppgraderingen har gett systemet fler djupskikt i strömmodellen, vilket ger bättre prognoser och högre upplösning i Skagerrak. Satellitdetektioner av oljespill som kommer in i systemet innehåller mer information om oljefläcken och dess storlek och de har blivit enklare att använda. Nu kan man också animera hur strömmar, vindar och isläggning timme för timme kommer att förändras och hur oljan förändras och driver. Detta förenklar planeringen av saneringsinsatser för olika skeden.

Prognoser framåt - spårning bakåt

Systemet kan också användas för att spåra oljeutsläpp bakåt i tiden för att hitta de fartyg som illegalt dumpat olja.

- Det går att spåra utsläppskällan genom beräkningar bakåt i tiden. Den förbättrade satellitinformationen från EUs Sjöfartsverk EMSA, som visar utsläppen och olika fartygs lokalisering vid olika tidpunkter, ökar möjligheterna ytterligare, avslutar Cecilia Ambjörn.

På initiativ av Helsingforskommissionen

Seatrack Web har utvecklats på initiativ av HELCOM, The Helsinki Commission, som arbetar för att tillvarata länders gemensamma intresse att skydda Östersjön. Användarna är exempelvis Östersjöländernas motsvarigheter till Svenska Kustbevakningen, andra statliga organ med ansvar för havsfrågor, forskare och olika övervakningsinstitut.

Läs mer om Seatrack web på smhi.se

Seatrack web
Bilden visar isläget den 15 januari, ett satellitdetekterat oljeutsläpp söder om Skåne och en beräkning av ett fiktivt oljeutsläpp på väg mot Öland. Förstora Bild