Direktrapport från klimatmötet, 3 september

Världskonferensen om klimatet, World Climate Conference 3, som under denna vecka samlat cirka 2.000 deltagare i Genève, har lett till ett beslut om att etablera ett globalt ramverk för klimatinformation. Denna deklaration antogs av världens länder i torsdagens plenarie. Ländernas delegater hade strax innan tagit del av expertsegmentets slutsatser och rekommendationer.

Expertsegmentets sammanfattade bedömningar var att:

- Många och väsentliga framsteg har tagits inom global klimatforskning, observationer och övervakning under de senaste åren och årtiondena. Detta har skapat en gedigen bas för tillhandahållande av klimattjänster för att möta befintliga och nya behov.

- Befintliga mekanismer för klimatinformation och klimattjänster är ändå otillräckliga, inte minst för utvecklingsländerna, för att förse beslutsfattare med de underlag som de behöver för att handskas med klimatvariabilitet och anpassningen till klimatförändringarna.

- Det behövs arenor för dialog mellan å ena sidan de som skapar och tillhandahåller klimattjänster, å andra sidan avnämare och användare.

- Det behövs fortsatta och förstärkta insatser gällande forskning och modellering, klimatmätningar och tillgängliggörande av data.

Nytt globalt ramverket för klimatinformation ska tas fram

Det globala ramverk för klimatinformation, som länderna fattade beslut om torsdagen den 3 september, ska stärka framtagandet, åtkomsten, förmedlandet samt tillämpningarna av klimatprediktion och klimattjänster som bygger på vetenskapliga underlag.

Internationell arbetsgrupp ska sammankallas

Nu kommer WMOs generalsekreterare att sammankalla en internationell arbetsgrupp som ska ge ett förslag till ramverkets utveckling och genomförande. Arbetet ska göras i samverkan med världens länder, FN-organ och användare av klimatinformation. Förslaget ska sedan behandlas i nästa WMO-kongress år 2011 där Sverige kommer att representeras av SMHI.

Ban Ki-Moon vädjade till världens ledare

Globala ledare - bland andra FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon - adresserade de cirka 150 samlade länderna och betonade klimatfrågans allvar och vikten av fortsatt politisk drivkraft inför det kommande globala klimatförhandlingsmötet i Köpenhamn i december. Han betonade vidare att vi har kunskaper om både klimatproblemet och det som behöver åstadkommas för att hejda klimatförändringarna och påbörja anpassningen.