Det blommar i havet – det är vår

Det pågår nu en kraftig vårblomning i Skagerrak och Kattegatt och man kan se kustnära blomningar som verifierats i analyser från provtagning.

SMHI var ute den 28 februari och tog prover för övervakning av vårblomningen vid fyra stationer, Valö, Skalkorgarna, Danafjord och Åstol. Levande håvprover av växtplankton som analyserats från de aktuella stationerna, visade en pågående vårblomning av kiselalger med dominans av den typiska ”blommaren” Skeletonema marinoi.

Automatiska mätningar med lastfartyg och färjor med så kallade FerryBox-system visar på höga värden av klorofyll fluorescens i Kattegatt och Skagerrak.

Klorofyll fluorescens
Observerad mängd klorofyll. Klorofyll är ett pigment som alla växter innehåller och därmed också växtplankton. Klorofyll fluorescens mäter man för att få en uppskattning på mängd växtplankton i vattnet. Förstora Bild

Vårblomningen av växtplankton i havet är ett återkommande fenomen. Den bidrar med föda till många djur i havet. Växtplanktonproduktionen utgör basen för den marina näringsväven. Vårblomningen i Östersjön startar ofta i april-maj, dvs betydligt senare än i Västerhavet.

Fluorescens och klorofyll a är ett mått på växtplankton

Fluorescens är ett mått på växtplankton som ger en ungefärlig bild på mängden klorofyll a i vattnet, ett pigment som samtliga växtplankton innehåller. Fluorescensresultat är tillgängliga snabbt efter provtagning och alla fyra profilbilder från stationerna visade höga värden från ett par meter under ytan ned till 15-20 meter.

De uppmätta värdena av klorofyll a visade sig följaktligen också vara vårblomningshöga. Vid alla stationer var värdena höga från ytan och ned till 15 meter (till 10 meter vid Skalkorgarna som är 13 meter djup), vilket orsakade höga värden i de integrerade (0-10 m) slangproverna. Värdena låg som lägst på ca 18 µg/l vid Skalkorgarna till som högst ca 25 µg/l vid Danafjord. Närsaltsvärdena hade minskat kraftigt jämfört med veckan innan. Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som under våren har gjort en extra satsning med syfte att upptäcka årets vårblomning i ett initialt skede och följa upp densamma.

Länsstyrelsen har gett SMHI i uppdrag att inom ramen för myndighetssamarbete genomföra extra provtagningar och analyser av hydrografi och växtplankton på fyra stationer inom Bohuskustens Vattenvårdsförbunds kustkontrollprogram (Valö, Skalkorgarna, Danafjord och Åstol). Provtagning har utförts som ett komplement till kustkontrollprogrammet.

Den ökade frekvensen av provtagning har förhöjt kunskapen om blomningsförloppet vid de fyra stationerna samt kraftigt förhöjt möjligheten att utföra provtagning då blomningen är som mest intensiv. Under slutet av februari lyckades vi identifiera det initiala skedet för vårblomning vid de fyra stationerna och därmed förlägga provtagningen vid rätt tid. Det lyckade resultatet är en kombination av bra samarbete mellan kund och utförare och erfarenhet, kunskap och flexibilitet hos utföraren.