Den allvarliga syresituationen i Östersjön består

Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. Syrgaskarteringen som genomfördes under hösten 2013 visar att omkring 15 procent av bottnarna är döda på grund av helt syrefria förhållanden och omkring 30 procent lider av akut syrebrist.

Dyster utveckling

SMHI har analyserat syresituationen i Östersjön under perioden 1960 till idag. Fram till 1999 har syreutvecklingen i Östersjön karaktäriserats av varierande både goda och dåliga förhållanden men efter 1999 har andelen helt syrefria områden ökat markant och befinner sig nu på en konstant förhöjd nivå.

De inflöden till Östersjön som inträffat under de senare åren har enbart medfört tillfälliga förbättringar av syreförhållandena i södra Östersjön. Inga inflöden har varit tillräckligt stora för att nå och förbättra syresituationen i de stora djupområdena runt Gotland.

Utvecklingen med fortsatt extrema syreförhållanden sedan 1999 och dess orsaker och konsekvenser för Östersjöns ekosystem är idag inte helt klarlagd. Det finns emellertid flera troliga orsaker som kan samverka såsom förändrade vindförhållanden, förändrad frekvens och karaktär av inflöden, ökad belastning av organiskt material till djupvattnet, förändrad vertikal omblandning samt skiktning och ändrad tillrinning.

Datautbyte mellan Östersjöländer

SMHIs syregaskartering utfördes i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser, i samband med den internationellt samordnad beståndsuppskattningen av fisk i Östersjön. Vid varje provfiske tas även vattenprover. Totalt besöktes ett 60-tal stationer och omkring 200 syrgas- och svavelväteprover insamlades. Vid varje provtagningstillfälle användes också en mätsond för kontinuerlig registrering av syrgashalten från ytan till botten.

Dessa undersökningar genomförs i princip på samma sätt av alla länder kring Östersjön och ungefär samtidigt. Datautbyte sker därefter mellan länderna. På så sätt skapas ett dataset som täcker merparten av Östersjön. Även data från vissa nationella och regionala mätprogram har inkluderats i sammanställning av syresituationen för 2013. De länder som bidragit med syrgasdata är Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen.

Syresituation 2013
Utbredning av syrefria bottnar (svart) och bottnar påverkade av akut syrebrist (grå) i Östersjön under hösten 2013. Figuren visar också de stationer som besökts under karteringen. Förstora Bild
Syrediagram
Utbredning av syrebrist och helt syrefria förhållanden i Egentliga Östersjön, Finska viken och Rigabukten. Resultat från 1961 och 1967 har tagits bort då tillräckligt med data saknas från djupbassängerna dessa år. Förstora Bild