Dagvattenlösning under mark

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I Norrköping har man gjort en dagvattenlösning under mark.

Plankarta över kvartersmark Idrottsparken Norrköping
Plankarta över kvartersmark vid Idrottsparken i Norrköping. Förstora Bild

På ett tidigare grönområde växer ett nytt bostadsområde fram i centrala Norrköping. Grönytor omvandlades till gator, bostadshus och garage i markplan med en överbyggd gård. Exploateringen innebar en förlust av infiltrationsmöjligheter och Norrköping Vatten och Avfall behövde utforma en lösning för att ta hand om dagvattnet.

Lösningen fick inte innebära en ytterligare belastning av det befintliga dagvattennätet i omgivningen och ingen yta ovan jord fanns tillgänglig. Valet blev att bygga fördröjningsmagasin under markytan, som består av rör och kassetter.

Nytt klimatanpassningsexempel

Dagvattenlösningen med fördröjningsmagasin i Norrköping beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar dels andra projekt kopplade till dagvatten men även exempel på åtgärder för att minska risken för översvämningar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.

Exempelsamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan 18 myndigheter.