Bidra till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport om klimatförändringar, AR6

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjätte stora rapport (AR6). Din intresseanmälan behövs senast den 20 oktober.

Sverige har nu möjlighet att nominera forskare och experter som författare till FN:s klimatpanels (IPCCs) sjätte stora kunskapsutvärdering AR6. Arbetet är redan på gång vad gäller ett antal specialrapporter. Den nu aktuella nomineringsrundan avser AR6-huvudrapporten som kommer att bestå av tre delar:

Den naturvetenskapliga grunden: utvärdering av de vetenskapliga aspekterna av klimatsystemet och klimatförändring

Effekter, anpassning och sårbarhet: utvärdering av de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av sårbarheten (känslighet och anpassningsförmåga) till klimatförändring samt de negativa och positiva konsekvenserna för ekosystem, socioekonomiska sektorer och mänsklig hälsa, regionala, sektorsvisa och sektorsövergripande frågor, anpassningsbehov, möjligheter och begränsningar att reducera nuvarande och framtida risker.

Att begränsa klimatförändringarna: utvärdering av de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av begränsad klimatpåverkan.

Experter och forskare kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetet med rapporterna, antingen som författare eller granskningsredaktör i de olika delrapporterna. Arbetet kommer att utföras på engelska och pågår till 2021. Därefter tas fram en syntesrapport, som ska vara klar 2022.

Unik möjlighet att bidra och samverka

Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI
Foto Anette Andersson

Nomineringen av forskare och experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. Forskare och experter från akademi, myndigheter, industri, miljöorganisationer och andra icke-statliga organisationer kan anmäla sitt intresse att medverka.

För att komma med i processen ska en nomineringsblankett för aktuell arbetsgrupp fyllas i och skickas in till SMHI tillsammans med en kort CV på max 4 sidor.

– Huvudrapporten kommer att spänna över de senaste årens nya resultat från klimatforskningen i världen. Den blir ett enastående särskilt kunskapsverk för beslutsfattare och andra, säger Markku Rummukainen vid SMHI, Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC.

Koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare eller granskningsredaktör

Forskare och experter från Sverige kan anmäla intresse att medverka som koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare eller granskningsredaktör, för respektive delrapport.

Koordinerande huvudförfattare och huvudförfattare har en omfattande uppgift. De ska gå genom kunskapsläget, ta fram text samt gå genom synpunkter från externa granskare i två granskningsomgångar. En undergrupp av författare ska därutöver bidra till att ta fram respektive rapports sammanfattning för beslutsfattare (SPM). Koordinerande huvudförfattare håller i arbetet om respektive rapportkapitel. Typiskt medverkar 10-15 huvudförfattare i varje kapitel.

Det ordnas fyra författarmöten för koordinerande huvudfattare och huvudförfattare 2018-2020. Utöver de fyra författarmötena kommer avstämningar att kunna utföras via webb-konferenser. Koordinerande huvudförfattare och utvalda huvudförfattare kan även få medverka vid arbetsgruppernas och IPCCs mötenunder 2021-2022 för att färdigställa sammanfattningar för beslutsfattare (SPM).

Granskningsredaktörer ska se till att alla synpunkter på successiva utkast som framkommer vid granskningsomgångarna tas i beaktande av författarna. Detta innebär närvaro vid några av författarmötena.

Arbetsgrupp 2 välkomnar också nomineringar av experter inom områden specifika för de kapitelöverskridande avsnitten (framgår av outline). Experter som är intresserade av dessa avsnitt måste nomineras för något av de relevanta sektoriella kapitlen eller regionala kapitlen. Författarteam för de kapitelöverskridande avsnitten kommer rekryteras från kapitelteamen som ett andra steg. Exempelvis kommer det kapitelöverskridande avsnittet om Polarområden inkludera författare valda från författarteam för kapitel 2, 3 och 10-14 där information om frågor relaterade till polarområden kommer att avhandlas.

Bred sammansättning

Det slutliga urvalet av koordinerande huvudförfattare, huvudförfattare och granskande redaktörer görs av IPCC, baserat på nomineringarna Sammansättningen i författargruppen ska återspegla följande faktorer:

  • Bredden av vetenskaplig, teknisk och socio-ekonomisk expertis
  • Geografisk representation (representation från utvecklade länder, utvecklingsländer och länder med övergångsekonomier)
  • En blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC
  • Genusbalans

Expertis eftersöks till de olika kapitel i rapporten. Dessa framgår av IPCC:s beslutade "outlines":

Outline för WGI "Den naturvetenskapliga grunden"

Outline för WGII "Effekter, anpassning och sårbarhet"

Outline för WGIII "Att begränsa klimatförändringarna"