Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning hos SMHI

Nu har de sextio första beslutsfattarna från Afrika genomfört utbildningen "Klimatförändring och -anpassning" på SMHI i Norrköping. Totalt kommer 250 personer från nio afrikanska länder att genomgå programmet, som omfattar allt från den senaste klimatforskningen till riskhantering.

SMHI ska på uppdrag av Sida genomföra nio internationella utbildningsprogram för olika delar av Afrika inom området ”Climate Change – Mitigation and Adaption”. Totalt kommer 250 beslutsfattare genomföra programmen under de kommande sex åren.

– Utbildningen är bred och löper under ett drygt halvår. Den innefattar allt från den senaste klimatforskningen till hur samhällen kan anpassas och kriser förebyggas. Speciellt fokus sätts på vattenresurser och jordbruk, säger Eleonor Marmefelt, som är ansvarig för SMHIs biståndsarbete.

– Vår målsättning är att stärka både individerna och deras organisationer, men också att bidra till utvecklingen av det regionala samarbetet mellan olika aktörer.
 

deltagarna på utbildning i Norrköping

Mellan Afrika och Norrköping

Varje program består av tre delar, uppstarts- och avslutningsmöten sker i Afrika och en tre veckor lång utbildning hålls på SMHI i Norrköping.

– Denna höst har två program hållits för ett 60-tal tjänstemän. Deltagarna arbetar på olika nivåer på exempelvis myndigheter inom vatten- och miljöförvaltning, riskhantering och jordbruk. Andra kommer från näringslivet och ideella organisationer, berättar Tharcisse Ndayizigiye som är kursansvarig på SMHI.

– Programmen är väldigt givande både för deltagarna och oss på SMHI, fortsätter Tharcisse. Gruppen som precis har rest hem var väldigt engagerad och kunnig inom klimatanpassning, och de är nu i full gång med att planera ett fortsatt regionalt samarbete i Västafrika.

I maj ska avslutande seminarieveckor hållas i Östafrika respektive Västafrika. Då kommer dessutom ”informationsbärare” som lärare, jordbruksrådgivare, hälsopersonal och kvinnoorganisationer att bjudas in till kortare intensivkurser.
 

Studiebesök på International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics i Niger
Studiebesök på International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics i Niamey, Niger.

Tre röster från programmen

Mrs Semega Diakité Hawa

Mrs Semega Diakité Hawa, från Mali är sociolog och verksamhetsamordnare på organisationen Appui aux Initiatives de la Femme.

– Jag är kontaktperson för ett antal organisationer som fokuserar på kvinnor. Vi försöker bidra till att samhället blir mindre sårbart för klimatet, och vi för en ständig kamp mot torkan. Idag känner jag mig bättre rustad och har fått verktyg att arbeta effektivare.

– Nu har jag tagit initiativ till att vi kursdeltagare ska fortsätta att samarbeta i vår region, och vi har börjat diskutera hur vi ska gå tillväga. Sverige har genom SMHI investerat mycket pengar i klimatkursen, och jag känner stort ansvar för att vi tillsammans ska kunna använda kunskaperna och sprida dem vidare.
 

Mr Luc Camara

Mr Luc Camara från Mali är agronom och chef för den ideella organisationen Yiriwa Bulonba / Cerfadel.

– Jag är väldigt glad att jag fått möjlighet att gå utbildningen. Den har gett mig en bättre förståelse för både klimatfrågan och terminologin, och det kommer att hjälpa mig att kommunicera på ett bättre sätt med lantbrukarna, som redan är utsatta för klimatförändringen. Hos oss har säsongerna blivit oförutsägbara och det går inte ha kontroll över säsongsvariationerna, som ju påverkar vår matproduktion. Här måste vi hjälpas åt för att hitta en hållbar lösning.
 

Mr Poadiague Patrick

Mr Poadiague Patrick från Burkina Faso är farmaceut på Centre Hospotalier Universitaire Yalgado Ouedraogo.

– Det har varit en givande utbildning, och jag har i mitt projektarbete fokuserat på kopplingen mellan klimatfrågan och hälsa.

– Klimatutmaningarna blir allt större och mer påtagliga. Egentligen finns klimatkunskap och en god klimatpolitik, men ibland saknas viljan och medel för att genomföra åtgärder. Samarbetet mellan experter och politiker behöver utvecklas ännu mer för att vi ska hitta kloka lösningar på nya klimatutmaningar.