Bättre kunskap om vattenuttag från sjöar och vattendrag

De låga vattennivåer som var 2016 och 2017 blev en ögonöppnare för många - även i Sverige kan vi faktiskt få brist på vatten. Idag finns ingen nationell sammanställning över landets vattenuttag och SMHI har fått i uppdrag att utreda detta. Information om vattenuttag behövs bland annat för att förebygga situationer av vattenbrist. Bättre kunskap om läget idag ger också möjlighet till mer korrekta beräkningar av framtidens vattentillgång.

Vattenbrist, det vill säga att vattentillgången är lägre än efterfrågan, uppstod på sina håll under somrarna 2016 och 2017. Ett behov av ökad kontroll över vattenuttagen uppmärksammades, bland annat av Livsmedelsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Utan samlad information om vattenuttagen från till exempel industri, jordbruk och för dricksvattenproduktion är det svårt att planera och prioritera, vilket kan leda till stor skada för naturen, samhället och enskilda medborgare.

Vattennivå - mätning

SMHI driver projekt om vattenuttag

På Havs- och vattenforum 16-17 maj presenterade SMHI projektet ”Kartläggning av Sveriges vattenuttag”. I projektet ska förutsättningarna för en systematisk datainsamling utredas. En viss digitalisering av vattenuttag kommer även påbörjas. Projektet påbörjades i år och beviljades medel i 2018 års regleringsbrev.

Katarina Stensen på havs- och vattenforum
Katarina Stensen, hydrolog, berättade om SMHIs uppdrag kring vattenuttag på årets Havs- och vattenforum.

Förbättrad vattenbalans idag och i framtiden

Bättre kunskap om vattenuttagen ger förutsättningar för att förebygga vattenbrist och beräkna mindre områdens vattenbalans mer korrekt. Med bättre kunskap om hur det ser ut idag kan vi även beräkna hur vattentillgången kommer se ut i framtiden. Det är viktigt eftersom stigande temperaturer ger en ökad avdunstning och förändrade nederbördsmönster.

Utreda alternativ

Niclas Hjerdt
Niclas Hjerdt, hydrolog vid SMHI.

– Det finns ingen heltäckande sammanställning av vattenuttagen idag. SCB har uppskattat vattenuttagen för olika användningssektorer men informationen saknar koppling till avrinningsområden, vilket gör det svårt att bedöma påverkan på enskilda sjöar och vattendrag, säger Niclas Hjerdt hydrolog vid SMHI, som också var med och berättade om arbetet på Havs- och vattenforum.

– Man kan gå olika vägar fortsätter han. I projektet ska vi utreda olika alternativ för att kartlägga information om vattenuttag. Här i Göteborg gavs bra möjligheter för att diskutera möjligheter och behov med många andra inom vattensektorn.