Bättre beredskap ska minska oljeskador i Östersjön

Allt mer olja transporteras på Östersjön, vilket innebär ökad risk för oljeutsläpp. Därför samarbetar flera aktörer från Finland, Estland och Sverige i ett projekt med syfte att minska risken för, samt minimera skador vid, oljeutsläpp. Ett nytt, bättre beslutstöd ska tas fram och SMHI bidrar med statistiska beräkningar för oljespridning.

Projektet Mimic (Minimizing risks of maritime oil transport by holistic safety strategies) syftar till att minska riskerna för, och minimera skadorna vid, oljeutsläpp i Östersjön. Anledningen är att antalet oljetransporter ökar i Östersjön, liksom tung trafik som har stora mängder olja i bränsletankarna.

Risken beräknas för kustområden

Inom projektet beräknas risken för att olja ska nå kusten vid olika scenarier.

– SMHI bidrar med statistiska beräkningar för oljespridning. Underlaget bygger på flera hundra olika driftberäkningar där man ser hur olja skulle driva vid olika vädersituationer och från olika utsläppspunkter. Resultatet ger underlag för att bedöma vilka kustavsnitt som är mest utsatta vid oljeutsläpp, förklarar Cecilia Ambjörn, oceanograf vid SMHI och utvecklingsansvarig för Seatrack Web, ett prognossystem för oljedrift.

Ny webbtjänst tas fram

Inom Mimic ser man över olika parametrar som påverkar beredskapen vid oljeutsläpp och som minskar riskerna för att det ska ske. Bland annat kartläggs känsliga naturområden, risken för olyckor och kollisioner bedöms samt troliga trafikmängder i framtiden beräknas. Man ser dessutom över val av farleder, optimal stationering av bekämpningsfartyg, placering av saneringsutrustning på land m.m.

De olika parametrarna kommer att integreras i en ny webbtjänst. Webbtjänsten ska ge stöd att snabbt bedöma hur en prioritering ska se ut vid oljeutsläpp. Webbtjänsten ska även vara ett stöd för beslutsfattare att hantera risker för oljespridning till havs för att kunna arbeta förebyggande.

– Seatrack Web används idag i alla Östersjöländer för att beräkna oljespridning till havs och kommer att vara en mycket viktig del att ingå i det beslutstödsverktyg som nu tas fram inom ramen för Mimic, säger Cecilia Ambjörn.

Mimic består av ett konsortium där SMHI och den finska motsvarigheten Finnish Meteorological Institute ingår tillsammans med flera universitet och forskningscentra från Finland och Estland. Projektet pågår fram till 2013.