Avancerad kartläggning av kustvikar ger grund för åtgärdsprogram

Övergödning är ett stor problem, bland annat i svenska kustvikar där mänskliga aktiviteter på land påverkar den ekologiska och kemiska statusen i vattnet. Med SMHIs beräkningsmodeller får länsstyrelsen i Östergötland nu både en heltäckande bild av statusen i Kattedalsfjärden och Gropviken, och möjlighet att visualisera och testa tänkta åtgärder för att se vilka som ger bäst effekt.

Övergödning orsakade av landbaserade mänskliga aktiviteter är idag ett stort problem för flera av Sveriges kustvikar och insjöar. Flera av dem uppnår idag varken god ekologisk- eller kemisk status, bland annat kustvikarna Kattedalsfjärden och Gropviken i Östergötland. SMHI har därför anlitats av Länsstyrelsen i Östergötlands län för att ta fram lokala åtgärdsprogram för de båda kustvikarna. Arbetet pågår under hösten 2018 och ska vara klart till årsskiftet 18/19.

– Lokala åtgärdprogram kan användas både som ett verktyg för att följa miljökvalitetsnormer i vatten och som ett stöd i fysisk planering. Eftersom övergödningen har uppstått till följd av landbaserade mänskliga aktiviteter krävs åtgärder både på land och i vattnet för att kunna förbättra vattenkvaliteten, säger Sofia Åström, produktchef för vattenmiljö, SMHI.

Jordbruksfastighet nära vatten

SMHIs modellverktyg viktiga för projektet

Inom projektet kombineras SMHIs sötvattensmodell, HYPE, med en beräkningsmodell för kustvatten, Kustzonsmodellen, för att ge en heltäckande bild samt för att möjliggöra beräkning av de planerade åtgärdernas effekter. Ett sådant modellverktyg ger även en bra möjlighet för länsstyrelsen att i dialog med berörda markägare och näringsutövare, testa olika scenarier i förankringsprocessen för att slutligen föreslå de mest genomförbara alternativen.

– Genom modellverktyget kan vi förutom att skapa en bra bild av nuläget också visualisera tilltänkta åtgärder i teorin och undersöka placering av åtgärderna, samt hur kostnadseffektiva de kan förväntas vara, berättar Sofia Åström.

Åtgärdsprogrammen som SMHI tar fram ska innehålla konkreta förslag på åtgärder med syfte att minska näringspåverkan internt i vikarna och från omgivande mark samt för bättra de ekologiska förutsättningarna. I utredningen ska åtgärderna prioriteras utifrån vilka som ger mest miljönytta samt vilka som är mest kostnadseffektiva.