Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Människan har genom historien använt sig av vattendrag för transport, fiske och vattenkraft. De naturliga livsmiljöerna i många vattendrag har därmed försvunnit till följd av att de rensats och att dammar anlagts.

Vägnätet kan ta skada

Klimatförändringarna bidrar till att Sverige kommer att bli både varmare och blötare. Ett varmare klimat innebär mer nederbörd vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och vattendrag. Ombyggda, rätade och rensade vattendrag gör att vattenhastigheten blir högre vilket ökar trycket på många vägtrummor samtidigt som näringsämnen snabbare rinner ut i haven.

I Sverige finns i genomsnitt en vägkorsning per varannan kilometer av ett vattendrag vilket innebär att felkonstruerade vägtrummor utgör en ökad risk för att vägnätet ska ta skada av översvämningar.

Åtgärdat vandringshinder, trumma med större dimension.
Tidigare trumma utgjorde vandringshinder, vilket är återställt med hjälp av en större valvbåde och med naturlig botten. Foto Länsstyrelsen Västerbotten

Projektet Remibar

I projektet Remibar, som avslutades 2016, åtgärdades 304 vandringshinder i fem avrinningsområden i Norrbotten och Västerbotten. Resultatet blev att avrinningsområden nu är fria på ungefär 1 700 kilometer på en area av 67 kvadratkilometer.

Det minskar risken för skador på vägnätet till följd av översvämning samtidigt som det gynnar vatten- och landlevande växter och djur. Dessa åtgärder utfördes i Ängesån, Råneälven, Varjisån, Sävarån och Lögdeälven.

Nytt exempel på klimatanpassning

Åtgärderna som utfördes i Norrbotten och Västerbottens län beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen är bred och omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på andra sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.