Arktis 2014 – fortsatt mycket låg utbredning av havsis

Den 17 september nådde havsisen i Arktis sitt årliga minimum. Havsisens utbredning har följts kontinuerligt med hjälp av satelliter sedan 1979. Årets utbredning blev den sjätte lägsta.

Havsisens utbredning i Arktis för åren 2008-2014.
Figur 1: Isutbredningen i miljoner km² för åren 2008-2014. Den streckade linjen visar medelvärdet för perioden 1972-2013. Observera att det tidigare rekordåret 2007 inte är representerat i figuren. Källa: University of Bremen (UiB). Förstora Bild

Nu har utbredningen av havsistäcket i Arktis nått sitt årliga minimum för denna gång. Onsdagen den 17 september täckte isen 5,02 miljoner km² enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Detta är enligt NSIDC det sjätte lägsta observerade värdet sedan 1979 då den arktiska havsisens utbredning rutinmässigt började uppföljas med hjälp av satellitdata. De år som haft lägre utbredning än 2014 är 2012, 2007, 2008, 2011 och 2010. År 2009 och 2013 var minimiutbredningen dock marginellt högre jämfört med årets.

Detta resultat stämmer väl överens med andra analyser av den arktiska havsisens utbredning, till exempel från tyska University of Bremen (UiB). Det norgebaserade Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) diagram över havsisens utbredning antyder dock att 2014 års minimum blev något högre än 2013 års och att årets minimum därmed var det sjunde lägsta.

Trend säger mer än enstaka år

Genomsnittlig havsisutbredning september 1979-2014.
Figur 2: Den genomsnittliga havsisutbredningen i miljoner km² i Arktis i september för åren 1979-2014. Den blå linjen indikerar trenden. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Enstaka års utbredning av havsis varierar naturligt på grund av storskaliga vädervariationer. Eventuella tecken av klimatförändringar bör därför studeras utifrån långsiktiga trender. För Arktis finns kontinuerliga satellitmätningar över havsisens utbredning från och med 1979 samt mer sporadiska data från tidigare år. De data som finns före 1979 baseras på ett begränsat antal lokala observationer. Den genomsnittliga havsisutbredningen från 1979 och framåt tydliggör hur havsisens utbredning i Arktis successivt minskat under de senaste 35 åren i augusti (figur 2).

Isens volym svårare att beräkna

Havsisvolymens avvikelse i Arktis
Figur 3: Havsisvolymens avvikelse i 1000 km³ från PIOMAS utifrån medelvärdet för perioden 1979-2011. Den blå linjen markerar trenden medan den grå och ljusgrå skuggningen avser en respektive två standardavvikelser från trenden. De årsvisa staplarna visar osäkerheten i anomalierna. Källa: Polar Science Center (PSC). Förstora Bild

När det gäller havsisen i Arktis handlar det förstås inte enbart om isens utbredning utan även dess volym som handlar om isens utbredning och tjocklek. Isens tjocklek är dock svårare att beräkna än dess utbredning och är därför behäftad med en större grad av osäkerhet.

Havsisens volym augusti 2014 var ungefär som 2009-2010, enligt uppskattning av det amerikanska analyssystemet PIOMAS (Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System).

Havsisens volym uppvisar en nedåtgående trend (figur 3) enligt Polar Science Center som gör sådana analyser med hjälp av PIOMAS. Enligt PSC har den beräknade medelistjockleken i Arktis minskat avsevärt under perioden 1980-2014. Dock har medelistjockleken ökat under de senaste två smältsäsongerna och var i augusti ungefär på 2006-2009 års nivåer. Detta är dock fortfarande långt under nivåerna som rådde på 1980-talet.

Små skillnader mellan 2013 och 2014

Skillnader mellan smältsäsongen 2014 och 2013.
Figur 4: Bilden visar skillnaderna mellan smältsäsongen 2014 och 2013 års minimum den 17 september 2014 samt den 13 september 2013. Ljusgrå färg visar de områden som täcktes av havsis både 2014 och 2013. Vit samt mörkt grå färg visar de områden som endast var istäckta 2014 respektive 2013. Norr om Laptevhavet retirerade havsisen till omkring 85°N (markerat med rött kryss). Källa: NSIDC. Förstora Bild

Det mest uppseendeväckande med årets smältsäsong i Arktis var att havsisen norr om Laptevhavet retirerade till strax norr om 85°N vilket var omkring 55 mil från Nordpolen (se röd markering i figur 4). Som en jämförelse är sträckan Malmö-Karlstad 53 mil. I Barents hav var havsisens utbredning i år större än den varit på flera år. Nordostpassagen blev även i år isfri medan Nordvästpassagen förblev stängd. Dock var det mycket nära att också Nordvästpassagen hade öppnats helt.

Statistik över havsisutbredningens minimum i Arktis 2007-2014

Statistik över säsongsminimumet i Arktis för åren 2007-2014.
Tabellen visar statistik över minimiutbredningen av havsisen i Arktis för åren 2007-2014. Kolumnen längst till höger anger det datum då minimumet nåtts. Källa: NSIDC. Förstora Bild