Anpassning till förändrat klimat i Östersjöregionen

Nu har första steget tagits mot en gemensam strategi för klimatanpassning runt Östersjön. Det omfattande EU-projektet Baltadapt, där SMHI är en av partnerna, fokuserar främst på hur havet och kustområdena ska kunna anpassas till ett förändrat klimat.

Ett varmare klimat med mer nederbörd och stigande havsvattennivåer kommer att påverka ekosystem och öka risker i samband med naturolyckor. Redan nu behövs strategier för hur beslutsfattare och olika grupper i samhället ska kunna möta förändringarna på bästa sätt.
 
Anpassningsarbetet kring Östersjön bedrivs nu i ett av EUs så kallade ”flaggskepps-projekt”. Projektet Baltadapt har siktet inställt på en anpassningsstrategi för regionen och fokuserar på havet och kustområdena. En viktig del av strategin är samarbete mellan Ryssland och EU-länder runt Östersjön.

- Beslut som tas inom olika områden måste ta hänsyn till klimateffekter. Men kunskapen och medvetenheten om möjligheter och problem skiljer sig markant åt mellan olika länder, säger Lotta Andersson, forskare vid SMHI.

Principer slogs fast

En viktig milstolpe nåddes nyligen då representanter från ländernas departement, EU och forskare under ett policymöte i Berlin gav klartecken till att arbeta vidare.

- Några viktiga principer som slogs fast var att arbetet ska bedrivas inom befintliga nätverk, att klimatanpassning ska kopplas ihop med andra frågor. De länder som kommit långt med sina planer ska stödja de som inte kommit så långt, säger Lotta Andersson.

Strategin planeras vara klar om ett och ett halvt år. Innan dess sker en bred dialog med beslutsfattare och representanter för olika näringar.

Baltadapt
Representanter från turistnäringen från länder runt Östersjön diskuterar vad klimatförändringar kan betyda för turism.

För Sveriges del innebär Östersjöarbetet bland annat utökade möjligheter till samarbete och bättre kommunikation mellan forskare och beslutsfattare. Gemensamma databaser som kan användas för klimatanpassning liksom nya informationssystem kan bli resultaten.

- Vi får större utbyte mellan länderna och kan dra nytta av praktiska lösningar såväl på nationell som på lokal nivå.

Hur förändringarna påverkar jordbruk

I samband med policymötet nyligen hölls också en workshop i Warnemuende, med representanter från turistnäringen från länder runt Östersjön, om vad klimatförändringar kan betyda för turism. En motsvarande workshop med fokus på jordbruk ordnas i Norrköping i slutet av maj.

Ett varmare klimat kan ge ökad turism för regionen, men även försämrade villkor med mer algblomningar. Jordbruket får sannolikt en längre växtperiod och möjligheter till nya grödor, men också mer sjukdomar och angrepp av skadedjur.

Projektet Baltadapt drivs av elva partners och leds av Danmarks meteorologiska institut. SMHI i samarbete med Centrum för klimatpolitisk forskning ansvarar för arbetet med att ta fram strategin, inklusive dialog med olika sektorer.

Arbetet sker bland annat inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. SMHI ansvarar även för att ta fram klimatinformation för regionen.