Almedalsseminarium om hur samhället kan klimatanpassas

I våras lämnade SMHI till regeringen ett omfattande underlag med förslag på åtgärder för klimatanpassning av olika delar av samhället. SMHI presenterar utredningens slutsatser under ett seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerar Svensk Försäkring ett seminarium om hur samhället klimatanpassas på bästa sätt – ”Kan vi strunta i klimatanpassning”. Här belyses också bland annat vad som kan försäkras när klimatrelaterade skador blir allt vanligare. Vid seminariet kommer SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt att beskriva de framlagda förslagen till åtgärder på klimatanpassningsområdet. Ett viktigt område är att närmare utreda hur finansieringen av anpassningsåtgärder kan ske.

– SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat”, visar på stort behov av fortsatta insatser. Rapporten, som lämnades över till regeringen i våras, ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige, säger Rolf Brennerfelt.

Utredningens viktigaste slutsatser för fortsatt arbete är att lagar och regler behöver ses över, och även att roller och ansvar, liksom strategier och mål, måste göras tydliga. Det behövs fortsatt forskning och kunskapsförsörjning på området. 
 

Seminarium i Almedalen om klimatanpassning. Svensk Försäkring arrangör.
Seminarium i Almedalen 1 juli. Från vänster: Stina Bergström (MP), riksdagsledamot, Kristina Yngwe, (C) riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet och Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.