Skydd och beredskap

I kommunen bedrivs arbete för att leva upp till lagar som rör extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Klimatanpassningsplanen utgör ett underlag vid framtagande av exempelvis en handlingsplan för räddningstjänst eller för hela kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom kommunens beredskapsarbete.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom skydd och beredskap.

Vägledning för översvämningskartering av vattendrag

AnalyseraPrioriteraGenomföra

Ska du utföra eller upphandla en översvämningskartering? I ett vägledande dokument från MSB ges grundläggande kunskaper om översvämningskarteringar och inspiration till bra kartbeställningar.

Portalen för översvämningshot

Analysera

Ta del av MSB:s webbtjänst med geografiska översvämningsdata som ett stöd i kommunens planeringsarbe. Ett flertal större vattendrag finns översiktligt översvämningskarterade. Se resultaten och bedöm risker. 

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand

Analysera

Säsongen för brandrisk i skog och mark förändras i det framtida klimatet. MSBs rapport pekar på längre brandrisksäsonger med både tidigare start och senare slut.

Samlad kartvisningstjänst för ras, skred, erosion och översvämning

Analysera

Behöver du underlag för bedömning av skredrisk längs älvar och vattendrag, stranderosion, framtida medelvattenstånd eller översvämning längs vattendrag och kust? I denna karttjänst som ägs av SGI finns information från flera olika myndigheter, för att möjliggöra en samlad bedömning.

Klimatanpassningsarbete i kommunal risk och sårbarhetsanalys, RSA

Analysera

Som ett komplement till det övriga arbetet med klimatanpassning i kommunen kan den befintliga processen för risk- och sårbarhetsanalysen utvidgas med ett särskilt fokus på klimatrisker.

Värmebölja och möjliga effekter på Skydd och beredskap

AnalyseraIdentifieraGenomföra

Hur påverkas verksamheter inom Skydd och säkerhet av värmeböljor? Ta del av en kunskapssammanställning om vad som kan hända i samhället under värmeböljor, riktad mot verksamhetsutövare på kommunalnivå.

Värmebölja - råd till personal

IdentifieraGenomföra

Behöver du råd kring hantering av värmebölja inom vården? Folkhälsomyndigheten har sammanställt ett dokument med information om risker och praktiska råd.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Skydd och beredskap.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg